Emerytura pomostowa. Komu przysługuje?

Emerytura pomostowa. Komu przysługuje?

Elżbieta Suchowierska

Kurier Poranny

Aktualizacja:

Kurier Poranny

Emerytura pomostowa. Komu przysługuje?
Komu przysługują emerytury pomostowe? - to pytanie zadawane jest najczęściej przez osoby, które zbliżają sie do wieku emerytalnego. Ale mało kto, dokładnie wie, jakie warunki trzeba spełniać i na jakie pieniądze można liczyć przy zakwalifikowaniu się do pomostówki.
Emerytura pomostowa. Komu przysługuje?
Kto ma prawo?

Prawo do emerytury przysługuje pracownikom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Osoba taka będzie mógła przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku, co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę.

Trzeba będzie też spełniać następujące warunki: Po pierwsze okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, musi wynosić co najmniej 15 lat.


Po drugie, okres składkowy i nieskładkowy (uwzględniony w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionego okresu składkowego), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. Kolejny warunek, który pracownik musi spełnić, to fakt, że przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał (co najmniej przez 1 dzień) prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Następny warunek uzyskania emerytury pomostowej rozwiązanie stosunku pracy.
Przy ustalaniu, czy został spełniony warunek co najmniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględnia się zarówno okresy, w których były wykonywane prace ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2009 r., jak też okresy, w których wykonywane były prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w nowych wykazach prac. Okresy te podlegają sumowaniu.

Ustawa przewiduje również możliwość uzyskania przez ubezpieczonego urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 roku prawa do emerytury pomostowej w wieku niższym niż 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny. Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową na podstawie jednego z tych przepisów muszą spełnić, oprócz warunków wskazanych wyżej, także dodatkowe warunki.

Jak ubiegać się emeryturę?

Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek zgłoszony w ZUS bezpośrednio przez zainteresowanego. Wysokość emerytury pomostowej oblicza się poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury (czyli kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego) przez średnie dalsze trwanie życia. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Zawieszenie prawa do emerytury pomostowej

Zarówno prawo do emerytury pomostowej może być zawieszone, jak i wysokość może ulec zmniejszeniu z powodu osiągania przychodów z tytułu prowadzenia działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Zawieszeniu prawa do emerytury pomostowej ulega bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez osobę, mającą ustalone prawo do tej emerytury, pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowym wykazie prac.

Prawo do emerytury pomostowej ulega również zawieszeniu na wniosek emeryta.

Emerytura a inne świadczenia

W razie zbiegu prawa do emerytury pomostowej z prawem do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na podstawie odrębnych ustaw, przysługuje tylko jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

Osoba, która będzie ubiegała się o przyznanie nowej emerytury z FUS, powinna przedłożyć dokumentację potwierdzającą wykonywanie przed dniem 1 stycznia 2009 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile wcześniej dokumentacja taka nie została przedłożona organowi rentowemu.

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Poranny.pl poleca

Wideo