Jakie warunki musimy spełniać, by przyznano nam pomoc z funduszu świadczeń socjalnych? Czy dostaniemy ją, jeśli pracujemy na pół etatu? Wyjaśnia Jolanta Matyjasik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Na co można przeznaczyć pieniądze z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
Można z niego finansować działalność socjalną, czyli na przykład: wypoczynek, rekreację, udział w imprezach kulturalnych, a także udzielać wsparcia materialnego.

Czy zarobki otrzymywane w firmie to słuszne kryterium przyznawania pomocy socjalnej?
Wynagrodzenie konkretnej osoby to zwykle tylko jedno ze źródeł dochodu rodziny, nie odzwierciedla więc jej sytuacji materialnej. Powinniśmy podać średni dochód przypadający na jednego członka rodziny. Szczegółowe zasady przeznaczania pieniędzy z funduszu określa pracodawca w regulaminie ZFŚS, w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, lub gdy w firmie go nie ma, z pracownikiem wybranym przez załogę.

Jeżeli pracujemy w dwóch firmach, na przykład w jednej na pełen etat, a w drugiej na pół to czy w obu powinniśmy dostać pomoc z funduszu socjalnego?
Tak. Mamy do tego prawo w obu firmach. Pracodawca nie może pozbawić pomocy socjalnej pracownika, który pracuje dodatkowo w innej firmie.

Czy dofinansowanie z funduszu przysługuje nam w połowie, jeśli pracujemy na pół etatu?
Nie. Jedynym kryterium, które jest brane pod uwagę przy rozdzielaniu środków z tego funduszu jest tzw. kryterium socjalne, które musi uwzględniać sytuację życiową pracowników.

Pracodawca tworzy fundusz socjalny. Co zrobić, żeby dofinansował nam tak zwane „wczasy pod gruszą”?
Żeby dostać to świadczenie musimy wziąć co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.
Czy z funduszu socjalnego można sfinansować wyjazd dzieci pracowników, jeśli kolonie odbędą się za granicą?

Jest to możliwe, tak w kraju, jak i za granicą.

A czy wyjazd pracowników na zagraniczną wycieczkę może być sfinansowany z tego funduszu?
Taki wyjazd może być uznany za jedną z form wypoczynku, dlatego dopuszcza się sfinansowanie go z funduszu socjalnego. Dofinansowanie wycieczki powinno być jednak uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników. W razie limitu osób, pierwszeństwo mają więc najmniej zarabiający.