Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłosił, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ocieplenie budynków mieszkalnych przy ul. Jesiennej 2, Jesiennej 2a oraz przy ul.

Chełmońskiego 2 za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez URBUD Zbigniew Rusicki. Odpowiada ona wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru – kryterium oceny ofert stanowiła cena 100 proc.

(D)