Wsparcie z programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej“, finansowane z PROW 2007-2013 przysługuje tym rolnikom lub ich domownikom, którzy już prowadzą działalność nierol

niczą oraz także tym wszystkim, którzy chcą taką działalność dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. Tegoroczny nabór wniosków z tego działania rozpocznie się dzisiaj.

Minister Marek Sawicki, podczas konferencji prasowej zapowiedział, że pierwotnie zakładana pula funduszy na tegoroczne wsparcie na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej“ zostanie zwiększona dwukrotnie, do kwoty 676,4 mln zł.

Pieniądze te zostaną podzielone na poszczególne województwa. Dzięki tej decyzji wsparcie na działalność poza rolniczą będzie mogło otrzymać około 7 tys. rolników, ich małżonków bądź domowników, to mniej więcej tyle samo osób, ile złożyło wnioski o taką pomoc w sumie w 2008 i 2009 roku. Jak uważa minister, nie ma więc potrzeby tworzenia kolejek, bowiem pieniędzy powinno wystarczyć dla wszystkich chętnych. Wnioski w danym województwie będzie można składać do dnia roboczego następującego po dniu, w którym na stronie internetowej ARiMR opublikowana zostanie informacja, że złożone wnioski wykorzystują wojewódzki limit środków finansowych na 2010 r. w co najmniej 120 proc..

Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej“, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów, takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej“ można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Pieniądze z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej“ mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich, np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.

www.farmer.pl