Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Zakończenie naboru projektów jest uwarunkowane zmianami w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP na lata 2007-2013 i kwocie środków przewidzianych na realizację Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

W związku z powyższym z dniem 30 września 2010 roku zakończony zostaje nabór w ramach konkursu otwartego trwającego od 26 lutego 2010 roku w ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Wkrótce uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach nowego konkursu. W najbliższym czasie, aby umożliwić płynne przejście pomiędzy konkursami, na stronie internetowej RPOWP zamieszczona zostanie nowa dokumentacja konkursowa.

Źródło: UMWP