Jak pokazuje praktyka firmy prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne, spółki osobowe, osoby prawne) stosują różną metodologię rozliczania kosztów podatkowych przysługujących z tytułu dokonanej sprzedaży takich samochodów, stanowiących majątek firmy - zauważa Edward Kosakowski, biegły rewident, doradca podatkowy, prezes Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria w Białymstoku.

.Jak wiadomo, koszty podatkowe są obok przychodów (ceny wyrażonej w umowie odpłatnego zbycia/sprzedaży samochodu odpowiadającej jego wartości rynkowej) drugim elementem kształtującym wysokość dochodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu CIT lub PIT.

Jak też wiadomo, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych lub wytworzenie ich we własnym zakresie, nie są w tym momencie – na podstawie art.

16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PIT – zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są kosztem uzyskania w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych, bez względu na czas ich poniesienia.

Przy czym suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje odpisy dokonane za okres od przyjęcia samochodu do używania do końca miesiąca, w którym samochód został zbyty, w tym także odpisy, które przez ustawy podatkowe nie są uznawane za koszty podatkowe (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 22h ust. 1 pkt. 1 ustawy o PIT).

Oznacza to, że kosztem podatkowym przy zbyciu samochodu osobowego będzie jego wartość księgowa netto, tj. wartość początkowa pomniejszona o amortyzację księgową, a więc uznaną i nieuznaną przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (np. amortyzację od wartości samochodu przekraczającą równowartość 20.000 euro).

Przykład

1) wartość początkowa samochodu osobowego - 138.000

2) łączna suma odpisów amortyzacyjnych za okres jego używania – według stawki 20% - 92.000

z tego:

a) amortyzacja podatkowa 55.000

b) amortyzacja niezaliczona do kosztów podatkowych 37.000

3) wartość księgowa netto stanowiąca koszt uzyskania (1-2) - 46.000

Taki sposób ustalania sumy odpisów amortyzacyjnych oznacza, iż przy sprzedaży samochodu osobowych, ta część odpisów amortyzacyjnych, które w całości lub w części nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie podlega już odzyskaniu. W przypadku, gdy samochód był zamortyzowany (księgowo) w 100%, koszty podatkowe przy sprzedaży samochodu wynoszą „0”.