Doświadczenie pokazuje, iż nadal wielu przedsiębiorców ma problemy z właściwym opodatkowaniem VAT wydatków ponoszonych na reklamę swojej firmy. Wynika to także z różnego podejścia i interpretacji tego zagadnienia przez organy podatkowe - ocenia Edward Kosakowski, biegły rewident, prezes Kancelarii Księgowo - Audytorskiej "Buchalteria" w Białymstoku.

Chodzi tu o przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez podlegającą opodatkowaniu VAT dostawę towarów rozumie się również „przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem… – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności, w całości lub w części”.

Takie sformułowanie oznacza, iż nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem nie stanowi podlegającej opodatkowaniu VAT dostawy towarów. Nawet wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.

Niewątpliwie, co potwierdza także liczne orzecznictwo NSA, a także i organów podatkowych*, nieodpłatne przekazanie towarów na cele promocji i reklamy, jest związane z działalnością przedsiębiorstwa, nie stanowi zatem podlegającej opodatkowaniu VAT dostawy towarów, nawet wówczas gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.

Takie stanowisko potwierdził ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 10.03.2010 r., sygn. I FSK 1520/09. O ile zatem przekazane towary (produkty) na cele reklamy związane są z prowadzoną działalnością, to zgodnie z linią orzecznictwa NSA VAT naliczony związany z nabyciem tych towarów, podlega odliczeniu na ogólnie obowiązujących zasadach, natomiast VAT odliczony wcześniej nie podlega korekcie.

Nie wszystkie jednak organy podatkowe – wobec literalnego brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – z taką linią orzecznictwa zgadzają się. W naszej ocenie kwestionując prawo do odliczenia VAT, stoją jednak na przegranej pozycji.

* Por. np. wyrok WSA z 8.12.2009 r., sygn. I SA/Po 901/09 oraz pismo IS w Warszawie z 18.09.2009 r., IPPP1-443-662/09-3/IŻ