Prawo do korygowania deklaracji (zeznań) podatkowych wynika z art. 81 i 81b Ordynacji podatkowej i przysługuje bez względu na przyczynę korekty – przypomina Edward Kosakowski, biegły rewident, doradca podatkowy, prezes Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria w Białymstoku.

– Jest wyrazem realizacji zasady samoopodatkowania i ma na celu wyeliminowanie błędów i pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji. Korekcie podlegają błędy nie tylko mające wpływ na podstawę opodatkowania i wysokość podatku (zobowiązania podatkowego, kwotę zwrotu podatku, bądź kwotę nadpłaty), ale również wszystkie inne błędy (np. rachunkowe) i pomyłki zaistniałe np. w nazwie, NIP, adresie itp. (niewpływające na wysokość rozliczenia).

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej, tego samego rodzaju co dokument korygowany, ale o innej treści, z prawidłowo obliczonymi kwotami zobowiązania podatkowego (kwotą zwrotu podatku lub nadpłaty) ze skutkiem wstecznym, z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W przypadku wystąpienia nadpłaty podatku również dołącza się wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Korekty deklaracji mogą mieć dwojaki charakter, tj. gdy podatnik w złożonej uprzednio deklaracji podatkowej wykazał:


  • zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek (tzw. „korekty w dół” wykazujące nadpłaty);

  • zobowiązanie podatkowe w wysokości niższej od należnej albo kwotę zwrotu podatku (nadpłaty) w wysokości większej od należnej (tzw. „korekty w górę”, na korzyść fiskusa).

Prawo podatnika do złożenia korekty deklaracji istnieje dopóty, dopóki zobowiązanie (prawo do zwrotu różnicy, nadpłaty) nie uległo przedawnieniu.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:


  • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą). W tym przypadku złożona korekta nie wywołuje skutków prawnych;

  • przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej (postępowania podatkowego) – w zakresie nieobjętym decyzją podatkową.

Prawo do skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli przysługuje także wówczas, gdy kontrola podatkowa (skarbowa) wykryła nieprawidłowości w dokonanych rozliczeniach podatkowych. Jest to rozwiązanie dla podatników korzystne, gdyż korygując deklarację po kontroli wraz z uzasadnieniem jej przyczyny i opłaceniem w całości powstałego w jej wyniku doliczonego podatku łącznie z odsetkami, unika się decyzji podatkowej i odpowiedzialności karnej skarbowej.

Natomiast korekty deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego, tj. po wydaniu decyzji ostatecznej kończącej takie postępowanie, mogą dotyczyć wyłącznie danych i rozliczeń w zakresie nieobjętym tą decyzją.