Jak to jest z opodatkowaniem nieodpłatnych świadczeń medycznych na rzecz pracowników - wyjaśnia Edward Kosakowski, biegły rewident, doradca podatkowy, prezes Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria w Białymstoku.

W ostatnim okresie coraz więcej firm motywując swoich pracowników, decydowało się na objęcie ich (także członków ich rodzin) bezpłatną opieką medyczną. Firmy te zawierając umowy z zakładami opieki zdrowotnej, wykupywały tzw. pakiety medyczne uprawniające pracowników do korzystania ze świadczeń medycznych związanych zarówno z medycyną pracy (tzw. badania obowiązkowe), jak i dodatkową opieką zdrowotną (np.

konsultacjami lekarskimi, badaniami profilaktycznymi, diagnostycznymi itp.), ponosząc pełne koszty tej opieki w postaci uzgodnionej z góry zryczałtowanej odpłatności, niezależnie od ilości i wartości wykonanych świadczeń medycznych.

Zobacz: Dziś księgowy to strateg, nie liczydło.

Wskutek niespójnej linii orzecznictwa sądów administracyjnych znaczna część tych firm potraktowała wykupiony abonament medyczny, uprawniający pracowników do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych, jako niestanowiący dochodu pracownika i nie pobierała od wartości tych usług przypadających na pracownika zaliczek na podatek PIT, kierując się ogólną zasadą, że świadczenia te są adresowane do ogółu pracowników i nie zostały przypisane do poszczególnego pracownika. Tak m.in. rozstrzygały wyroki WSA we Wrocławiu z 3.12.2009 r., I SA/Wr 1556/09, w Warszawie z 27.04.2009 r., III SA/Wa 11/09, w Białymstoku z 17.02.2009 r., I SA/Bk 1/09, w Poznaniu z 12.02.2009 r., I SA/Po 1423/08) .

Inaczej w ostatnim okresie wypowiadało się Min. Fin. (np. pismo z 15.12.2009 r. DD3/033/127/CRS/08/1104), jak również IS w licznych indywidualnych interpretacjach, uznając wykupione na rzecz pracowników abonamenty medyczne o określonej wartości za podlegający opodatkowaniu PIT przychód pracownika ze stosunku pracy, uzyskany jako świadczenie nieodpłatne wykonywane na rzecz pracownika.

Takie też stanowisko zajął również w dniu 24.05.2010 r. NSA w uchwale w składzie 7 sędziów, sygn. I FPS 1/10, stwierdzając jednoznacznie, że tego rodzaju pakiety, których wartość nie jest wolna od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, stanowią dla pracowników nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, od których zakłady pracy obowiązane były w ciągu roku pobierać zaliczki na ten podatek.

Nie wiesz – pytaj

Wątpliwości i pytania związane z działalnością finansową przedsiębiorstw prosimy nadsyłać na adres: mzalikowska@prasapodlaska.pl


Porady podatkowe ukazują się w Kurierze Porannym raz w tygodniu - naczęściej we wtorek.