30 czerwca 2010 r. mija ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. dla przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe, u których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym - przypomina Edward Kosakowski, biegły rewident, doradca podatkowy, prezes Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddzial Okregowy w Białymstoku.

Zatwierdzenie następuje w formie pisemnej uchwały bądź decyzji (postanowienia) organu zatwierdzającego, którym jest:


  • w spółkach kapitałowych walne zgromadzenie wspólników,

  • w jednoosobowych firmach prywatnych – właściciel,

  • w spółkach cywilnych, jawnych, komandytowych – wspólnicy.

Przed zatwierdzeniem sprawozdanie to podlega – ale tylko w jednostkach spełniających kryteria określone w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Zatwierdzone sprawozdanie stanowi podstawę do podziału zysku (o ile zostanie on wykazany) lub pokrycia straty (w przypadku gdy wykazuje stratę). Podział zysku lub pokrycie straty wymaga podjęcia przez organ zatwierdzający odrębnej uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający skutkuje przede wszystkim niemożnością dokonania podziału zysku lub pokrycia straty. Dokonany podział lub pokrycie wyniku finansowego netto są wtedy nieważne z mocy prawa (art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Takie same skutki w firmach zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego wywołuje niepoddanie badaniu tego sprawozdania przez biegłego rewidenta, a także gdy wyboru biegłego rewidenta dokonał nieuprawniony organ, którym z zasady jest organ zatwierdzający sprawozdanie.

Zobacz: Ekspert radzi: zaliczka musi być

Nieważność podziału lub pokrycia wyniku finansowego pozbawia np. wspólników spółki kapitałowej prawa do roszczenia dywidendy (dokonana wypłata dywidendy powoduje konieczność jej zwrotu), uniemożliwia zwiększenie kapitału zakładowego lub zapasowego spółki, a także pokrycie strat z lat ubiegłych. Skutki te są dotkliwe zarówno dla spółki, jak i wspólników.

Zobacz: Prawo: Kontrowersje związane z opodatkowaniem VAT wydatków na reklamę

Ponadto jeżeli uchwała, decyzja (postanowienie) organu zatwierdzającego o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto zostanie podjęta z naruszeniem podanych zasad, konieczne jest podjęcie – po spełnieniu niezbędnych warunków (uzyskaniu opinii biegłego rewidenta i zatwierdzeniu sprawozdania) ponownej uchwały (decyzji) wraz z wyjaśnieniem przyczyn nieważności uchwały poprzedniej.