W najbliższym konkursie, który ruszy już na przełomie czerwca i lipca, przedsiębiorstwa będą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji na zmienionych zasadach. Po raz pierwszy ze wsparcia z RPOWP będą mogły skorzystać duże firmy.

Do 6 mln zł wzrosła maksymalna wartość dotacji. O taką kwotę będzie mogła walczyć każda firma, bez względu na wielkość. Jednak, aby dać szansę najmniejszym podmiotom, pulę dostępną dla dużych przedsiębiorstw ograniczono do 10 proc. łącznego budżetu działania 1.4. (szacunkowo wyniesie ona ok. 6 mln euro).

Spełnione zostaną także postulaty przedsiębiorców – mikrofirmy będą mogły pozyskać dotacje na projekty, których wartość sięgnie co najmniej 750 tys. zł.

W przypadku dużych podmiotów premiowane będą najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (warte maksymalnie 2 mln euro), tworzące nowe miejsca pracy oraz te związane z rozwojem klastrów na terenie województwa podlaskiego.

Podejmując dzisiejszą decyzję, zarząd województwa chce zachęcić przedsiębiorców, by mimo spowolnienia gospodarczego, podejmowali trudniejsze i większe inwestycje.

Najważniejsze zasady, które obowiązywać będą w najbliższym konkursie w ramach działania 1.4. RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw


  • Typ beneficjentów - mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

  • Maksymalna wartość dofinansowania 70% - Mikro i małe przedsiębiorstwa; 60% - Średnie przedsiębiorstwa; 50% - Duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu; 50% - MSP w przypadku pomocy de minimis

  • Maksymalna kwota dofinansowania Maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł (zlikwidowano podział na mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa).

  • Minimalna/Maksymalna wartość projektów Mikroprzedsiębiorstwa – min. wartość dofinansowania 500 tys. zł.; Małe i średnie przedsiębiorstwa – min. wartość projektu 100 tys. zł; Duże przedsiębiorstwa –max. wartość projektu 8 mln zł (2 mln euro).