Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy pośrednik ma umowę zawartą z zagranicznym pracodawcą i czy wysyłał już ludzi do pracy za granicę.

Szukając pracy za granicą, najlepiej korzystać ze sprawdzonych agencji pośrednictwa, co do których mamy pewność, że oferują legalne zatrudnienie lub urzędów pracy – radzi Anna Ratyńska z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku.

Jak wyjaśnia Aneta Mikielewicz, doradca EURES, wszystkie agencje, które oferują usługi w Polsce, muszą posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia, potwierdzone certyfikatem wydawanym przez marszałka województwa.

Certyfikatu nie muszą posiadać agencje zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej, świadczące swoje usługi w Polsce przez okres do 3 miesięcy w roku. Muszą jedynie poinformować marszałka województwa o tym, że chcą prowadzić działalność.

 

Zobacz także. Praca. Warto postawić na młodych.

Zwróć uwagę na umowę

Należy pamiętać, aby przed wyjazdem podpisać umowę. Co istotne, polski pośrednik nie ma prawa skierować nas do pośrednika zagranicznego. Nie może też pobierać żadnych opłat za pomoc w znalezieniu pracy, takich jak przedpłaty czy kaucje.

– Z agencją powinniśmy podpisać umowę przyrzeczenia pracy – mówi Aneta Mikielewicz. – Warto poprosić, aby pokazano nam umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym.

W umowie przyrzeczenia pracy powinny się znaleźć informacje:

♦ dane zagranicznego pracodawcy,

♦ okres zatrudnienia,

♦ rodzaj oraz warunki pracy,

♦ wysokość wynagrodzenia,

♦ prawa do świadczeń socjalnych,

♦ warunki ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,

♦ obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy i agencji pośrednictwa,

♦ zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania umowy zawartej pomiędzy agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,

♦ kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą,

♦ informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,

♦ inne zobowiązania stron.

Ministerstwo pracy przypomina, że umowa powinna być zawarta na piśmie. Trzeba ją przeczytać bardzo uważnie. Jeżeli nie zawiera wszystkich ww. punktów, jest niezgodna z prawem. Może się jednak zdarzyć, że będzie spełniała wszystkie formalne wymogi, ale będzie niekorzystna dla pracownika. Chodzi np. o zapisy, z których wynika, że trzeba wykupić przejazd lub ukończyć kurs nauki języka obcego właśnie u tego pośrednika, a bilet lub kurs kosztuje zdecydowanie więcej niż powinien. W takiej sytuacji to zainteresowany powinien podjąć decyzję, czy przystaje na te warunki, czy nie.

Przed wyjazdem kupmy bilet powrotny i weźmy ze sobą pieniądze na życie. Sprawdźmy również, gdzie znajduje się najbliższy miejscu pracy polski konsulat. Dobrze jest znać podstawowe przepisy, jakie obowiązują w danym kraju, takie jak minimalne wynagrodzenie czy gdzie trzeba zarejestrować pobyt.

– W przypadku jakichkolwiek sporów czy konfliktów z pracodawcą trzeba wiedzieć, że są one rozstrzygane przez sąd w kraju pracodawcy, a nie w Polsce – zwraca uwagę Aneta Mikielewicz.Uwaga na oszustów

Szukając pracy na własną rękę, należy sprawdzić pracodawcę: przejrzeć jego stronę www, poczytać opinie na forach internetowych, upewnić się, czy oferta jest aktualna. Lepiej z dystansem podchodzić do ogłoszeń, w których podany jest jedynie numer telefonu.

Jak informuje Anna Ratyńska, obecnie CEiPM w Białymstoku ma oferty pracy w Niemczech. Praca sezonowa najczęściej dotyczy rolnictwa (zbiory owoców i warzyw, prace w gospodarstwach rolnych), ogrodnictwa (sadzenie, pielęgnacja drzew owocowych), imprez objazdowych i małej gastronomii (praca w wesołych miasteczkach, na stoiskach, montaż i demontaż stoisk), hotelarstwa i gastronomii.

Opinia: Anna Ratyńska, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Przy ofertach pracy w Niemczech najczęściej wymagana jest znajomość języka niemieckiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Osoby zgłaszające się do agencji pośrednictwa powinny zwrócić uwagę na termin oferty, aby potem nie okazało się, że ktoś nie jest dyspozycyjny. Zarobki za pracę sezonową za granicą wynoszą od 850 do 1550 euro brutto miesięcznie. Plusów takich wyjazdów jest dużo. Na przykład można nauczyć się języka obcego i zobaczyć inny kraj.