Na pytania odpowiadała Marta Urmiłowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

Mateusz: Mam umowę do końca lutego tego roku. W tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i będę nadal. Czy mimo to moja umowa wygaśnie?

– Tak. Pańska umowa o pracę rozwiąże się z upływem terminu, na który była zawarta i przebywanie przez pana na zwolnieniu lekarskim nie ma na to wpływu. Jeżeli wciąż będzie pan chorował po rozwiązaniu się tej umowy, może pan nadal przebywać na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego płatnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Agnieszka: U mojego pracodawcy wynagrodzenia są do odebrania w kasie. Jeżeli jestem na zwolnieniu, to czy pracodawca ma obowiązek przelać mi pieniądze na podane przeze mnie konto bankowe?

– Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony także w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

W pani przypadku pracodawca ustalił, iż wynagrodzenia wypłacane są w kasie, tym samym nie ma obowiązku dokonać przelewu na konto, które pani podała, nawet jeśli nie jest pan w stanie odebrać przygotowanego do wypłaty wynagrodzenia z powodu choroby.

Może pani jednak upoważnić inną osobę do odbioru wynagrodzenia. Pracodawca jest bowiem zobowiązany wypłacić wynagrodzenie osobie upoważnionej do jej odbioru. Pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia powinno być pisemne. Nie jest ono wymagane przy odbiorze wynagrodzenia przez małżonka, jeżeli pozostaje z pracownikiem we wspólnym pożyciu, a pracownik nie wyraża sprzeciwu w tej kwestii.

Andrzej: Niedawno otrzymałem od swojego pracodawcy karę upomnienia za nagminne spóźnianie się do zakładu pracy. Byłem tym faktem zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiej kary i całkowicie się z nią nie zgadzam. Co mam zrobić?

– Kara porządkowa może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. W razie odrzucenia sprzeciwu może pan w ciągu czternastu dni wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary.