1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Pisemny przetarg nieograniczony...
Wróć do listy komunikatów

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabytkowej, zabudowanej znajdującej się w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kaczory

ul. Kościelna 17 , 64-810 Kaczory

tel./fax. 067 2831 461, 2831 462

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabytkowej, zabudowanej znajdującej się w zarządzie Lasów

Państwowych Nadleśnictwo Kaczory

I. Tryb sprzedaży.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o

lasach ( Dz. U. z 2011 r Nr 12 poz. 59 z późn.zm.) , Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20

kwietnia 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego

oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów,

gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz ustawy z

dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami art. 68 ust.3.

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. „Zespół pałacowo-dworsko-parkowy” położony w miejscowości Grabówno, gm.

Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski obejmujący działkę oznaczoną nr 8168/16 o obszarze

1,7060 ha.

Nieruchomość zabudowana jest :

a. Budynkiem pałacu (nr intrz 165/159) ;

Dane techniczne:

§ Powierzchnia zabudowy: 492,90 m2

§ Powierzchnia użytkowa: 834,00 m2

§ Powierzchnia całkowita: 1 433,00 m2

§ Kubatura: 4 051,42 m3

b. Budynkiem gospodarczym (nr intrz 183/171);

Dane techniczne:

§ Powierzchnia zabudowy: 195,05 m2

§ Powierzchnia użytkowa: 171,60 m2

§ Kubatura: 454,74 m3

Budynki otoczone są parkiem dworskim.

Zespół pałacowo-dworsko-parkowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa

wielkopolskiego pod numerem 270/Wlkp/A (zespól pałacowo-dworsko-parkowy)

(decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra

kultury do rejestru zabytków z dnia 16 stycznia 2006 roku).

2.Udział w części 160460/179751 we współwłasności działki nr 660 o obszarze 0,0040 ha

zabudowanej biologiczną, przydomową oczyszczalnią ścieków (nieruchomość nie

znajduje się w rejestrze zabytków).

Opis użytków wg. ewidencji gruntów:

·grunty orne R IV A o pow. 0,30 ha

·inne tereny Bi o pow. 0,3100 ha

· tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz o pow. 1,0960 ha

łącznie 1,7060 ha.

Nieruchomość posiada następujące urządzenia infrastruktury technicznej: · przyłącze energetyczne , · przyłącze wodociągowe, · przyłącze gazowe, Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 4.Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej KW nr PO2H/00017193/4. (Sąd Rejonowy w Chodzieży, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku). Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Do nieruchomości nie zgłoszono roszczeń. 5. Dla miejscowych działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Krajeńskie przyjętego uchwałą Nr XXXIV/189/02 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 10 lipca 2002 r. działka 8168/16 oznaczona jest jako: teren parku, teren zainwestowany usługowy inny a działka 660 jako teren zainwestowany inny. III. Cena nieruchomości: 1.Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę netto : 683 644,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 00/100). na którą składa się: a) cena nieruchomości zabytkowej: 658 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) b) cena udziału we współwłasności działki o nr 660: 25 644 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100). 2.Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (dotyczy udziału we współwłasności działki o nr 660). 3.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należytym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo nie później niż 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. 4. Wpływ środków finansowych na konto bankowe Nadleśnictwa stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej . IV. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kaczory w Kaczorach przy ulicy Kościelnej 17 w dniu 15.09.2017 r o godz. 12.00 w pokoju nr 5. V. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 1.Wpłacenie wadium w wysokości: 136 728,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100). Wadium w ww. wysokości może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr rachunku : PKO BP O/Piła 17 1020 3844 0000 1802 0054 9816 na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania „Wadium – pisemny przetarg nieograniczony na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWEJ W GRABÓWNIE” lub w formie gwarancji bankowej w kasie siedziby Sprzedającego w terminie do dnia 15.09.2017 r godz. 10.00. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu , podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 2.Złożenie programu użytkowego dla obiektu zabytkowego zaopiniowanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaopiniowany program użytkowy będzie podstawą do przyjęcia lub odrzucenia oferty. Szczegółowe warunki udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym określa INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW . INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW została umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Kaczory http://bip.lasy.gov.pl/pl./bip/dg/rdlp pila/nadl kaczory/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa.

VI. Kryterium wyboru oferty: 1. Kryterium oceny ofert stanowi : cena 100%. 2. Zaoferowana cena musi przewyższać cenę wywoławczą. VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać na odpowiednim formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW, w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Kaczory w terminie do dnia 15.09.2017 do godz. 11.30 Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00 w sali narad (pokój nr 5) w siedzibie Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania . Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości. Ofertę należy opisać w następujący sposób: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zabytkowego Zespołu pałacowo-dworsko-parkowego w Grabównie - nie otwierać do dnia 15.09.2017 r .godz. 12.00. VIII. Warunki zapłaty ceny nabycia nieruchomości. 1. Oferent, którego oferta jest najkorzystniejsza zobowiązany jest zapłacić całą cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego (liczy się data wpływu do nadleśnictwa). 2. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Kupujący. 3. Nie stawienie się Nabywcy w nakazanym terminie do podpisania umowy spowoduje odstąpienie sprzedającego od zawarcia umowy. 4. Odstąpienie od zawarcia umowy w nakazanym terminie spowoduje utratę wadium na rzecz Sprzedającego. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się ze sprzedającym. 1.Kontakt ze Sprzedającym odbywa się pisemnie drogą listowną, mailową, faksem. 2. Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Sprzedającego w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 lub pod nr telefonu 067 2831 461 ; osobą upoważniona do kontaktu jest Pani Anna Salas Arieta - Sekretarz Nadleśnictwa Kaczory . X. Postanowienia końcowe. 1.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez konieczności podania przyczyn, informując o tym w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu.

Zatwierdził Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory

Jacek Zwierzyński