Ruszają konkursy, w których będzie można starać się o dofinansowanie na projekty dotyczące nauki zawodu oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji

Żeby stać się poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy, trzeba zdobyć odpowiednie umiejętności. A te najlepiej nabywa się w praktyce, czyli w przedsiębiorstwie, u konkretnego pracodawcy. Dotacje na staże zawodowe są dostępne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (działanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki).

Kwalifikacje dostosowane do potrzeb gospodarki
Kształcenie zawodowe powinno być dostosowane do potrzeb regionalnej gospodarki. Dlatego staże w przedsiębiorstwach są tak ważne. Podlascy pracodawcy wiedzą bowiem najlepiej, jakich pracowników im potrzeba – z jakimi kompetencjami, umiejętnościami czy kwalifikacjami. Staże i praktyki w zakładach pracy lepiej przygotowują uczniów do wykonywania przyszłego zawodu, bo mogą się oni uczyć w rzeczywistych warunkach pracy, a nie w szkolnych murach.

Ale to nie wszystko. Korzyści dla przedsiębiorstw są również bardzo duże. W czasie praktyk można „wyłowić” najzdolniejszych uczniów i pozyskać do pracy dobrze przygotowanych absolwentów.

Dla szkół i przedsiębiorców
– Już 30 listopada rusza konkurs z poddziałania 3.3.1. Dotyczy on staży dla uczniów i nauczycieli zawodu, które będą realizowane u pracodawców. O dotacje mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego, szkoły branżowe, a także sami przedsiębiorcy, uczelnie i organizacje pozarządowe. Wnioski trzeba złożyć do 29 grudnia. Do podziału jest 25 milionów złotych. Zachęcam do skorzystania z tych pieniędzy – mówi Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Aktywna integracja to samodzielność
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji służy poprawie integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. A są to np. osoby długotrwale bezrobotne, oddalone od rynku pracy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, niepełnosprawne czy uzależnione. Celem tego działania jest właśnie aktywizacja zawodowa i społeczna takich osób, po to by stały się bardziej pewne siebie, samodzielne, a przez to np. mniej zależne od świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektów osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą skorzystać m.in. ze specjalistycznego poradnictwa, terapii psychologicznej, terapii rodzinnej i psychospołecznej, a także ze staży zawodowych, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, refundowanego zatrudnienia czy zajęć Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej.

Z kolei dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin przeżywających różne trudności przewidziana jest aktywizacja poprzez pracę animacyjną i streetworkerską.

Dla instytucji pomocy
Wnioski będzie można składać od 27 grudnia. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. Projekty mogą też realizować jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, ale w partnerstwie z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

– Zachęcamy zwłaszcza ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie do ubiegania się o dotacje na aktywną integrację – mówi wicemarszałek Anna Naszkiewicz. – Liczymy też na podmioty zajmujące się reintegracją społeczną, czyli kluby i centra integracji społecznej, zakłady aktywizacji zawodowej oraz na organizacje pozarządowe – dodaje Anna Naszkiewicz .

Więcej informacji na: www.rpo.wrotapodlasia.pl