1 grudnia 2017 r. członkowie zgromadzeni na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów odbyli debatę z Margrethe Vestager, Komisarz ds. Konkurencji. W debacie z ramienia Grupy EA wziął udział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku zwracając uwagę przede wszystkim na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz podkreślając znaczenie tego sektora dla europejskiej gospodarki i rozwoju regionalnego.

- Temat konkurencyjności jest niezwykle ważny. Wszystkim nam zależy na sukcesie europejskich przedsiębiorców - mówił Tadeusz Truskolaski. - Ostatecznie ich sukces przełoży się na wyższą jakość życia i dobrobyt wszystkich obywateli. Te osiągnięcia gospodarcze nie będą jednak możliwe bez naszych działań na rzecz m.in. start-upów i scale-upów.

Główne postulaty przedstawione przez Prezydenta to:

  • wsparcie samorządów w powoływaniu zespołów złożonych z przedstawicieli biznesu, doświadczonych osób, które pomagałyby w rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw typu start-up i scale-up na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego,
  • utworzenie podstaw wizy start-upowej,
  • katalog warunków umożliwiających bezpiecznie i korzystne przyjęcie wykwalifikowanego kapitału intelektualnego oraz finansowego z państw trzecich,
  • harmonizacja systemów prawnych w zakresie postępowania upadłościowego,
  • merytoryczne i finansowe wsparcie władz krajowych w specjalizacji sędziów i profesjonalizacji zarządców ustanowionych w ramach postępowań upadłościowych,
  • rozluźnienie procedur w zakresie finansowania start-upów i scale-upów, ze względu na innowacyjny charakter ich przedsięwzięć oraz trudność w szacowaniu rezultatów.

Odnosząc się do swojej opinii przyjętej przez Europejski Komitet Regionów w lipcu br. prezydent Truskolaski nawiązał do tego, iż wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie z perspektywy lokalnej i regionalnej jest ważnym czynnikiem w kierunku zwiększania liczby miejsc pracy w regionach: - Partnerska współpraca europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych organów publicznych ma ogromne znaczenie dla tworzenia warunków sprzyjających rozszerzaniu skali działalności start-upów. Na początku łańcucha działań prorozwojowych są firmy-start-up. Sam oryginalny pomysł na biznes nie jest jednak wystarczający, jeżeli brakuje pieniędzy. A ta kwestia często powoduje, że przedsięwzięcie nie ma szans na utrzymanie się na rynku.

- Luka finansowa oraz różnice prawne w krajach członkowskich stanowią poważne bariery rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych.

- Uważam, iż władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego powinny inicjować, bądź angażować się w: kampanie społeczne uświadamiające znaczenie porażki w drodze do sukcesu biznesowego, kampanie promujące kulturę ratowania przedsiębiorstw zamiast ich likwidowania oraz kampanie promujące narzędzia wczesnego ostrzegania - powiedział Tadeusz Truskolaski.

Zachęcił również do dyskusji w regionach, z przedsiębiorcami, bo to oni najlepiej znają problemy związane z aktywnością gospodarczą. - Ja działam w ten sposób w moim mieście i dzięki tej współpracy Białystok rozwija się bardzo dynamicznie -podkreślił.

Według prezydenta Białegostoku bardzo dobrze, że pojawił się pomysł utworzenia europejskiego funduszu venture capital. Zapytał o zdanie Margrethe Vestager, Komisarz ds. Konkurencji w sprawie utworzenia jego oddziałów/biur regionalnych.- Może warto o tym pomyśleć - zasugerował na koniec swojej wypowiedzi.

Komitet Regionów
został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 350. członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy EA należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

Prezydent Truskolaski
jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, a w Komitecie Regionów reprezentuje Unię Metropolii Polskich. W Komitecie Regionów pracuje w Komisjach ECON (Koordynator Grupy EA) i COTER. Również jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Budżetu UE oraz Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów z Serbią, a poza tym przewodniczącym Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych.