forntuna
  PORANNY
  GALERIE

  Podlaskie Śniadanie Mistrzów 2018

  Rozwiń
  PORANNY
  Zwiń
  ZRZUCAMY KILOGRAMY EDYCJA 2018| Regulamin akcji

  ZRZUCAMY KILOGRAMY EDYCJA 2018| Regulamin akcji

  (red)

  Kurier Poranny

  Aktualizacja:

  Kurier Poranny

  ZRZUCAMY KILOGRAMY EDYCJA 2018| Regulamin akcji
  ZRZUCAMY KILOGRAMY EDYCJA 2018| Regulamin akcji
  Art. 1
  Informacje ogólne


  1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.


  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia akcji plebiscytowej pod nazwą „Zrzucamy kilogramy” (zwaną dalej: Plebiscyt).

  3. Akcja „Zrzucamy kilogramy” ma na celu promocję zdrowego, aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania. Akcja polega na wyłonieniu przez Komisję ekspercką z grona zgłaszających się do Organizatora kandydatów, finałowych uczestników akcji. Spośród wybranych przez Komisję finałowych uczestników, w drodze głosowania smsowego wybrane zostaną dwie osoby (kobieta i mężczyzna), które zostaną poddane kuracji odchudzającej. Laureaci będą wybierani przez Czytelników „Kuriera Porannego” i Internautów serwisu www.poranny.pl

  4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 12.03.2018 r. do dnia 09.05.2018 r.

  5. Plebiscyt prowadzony będzie w następujących kategoriach:
  a. „Zrzucamy kilogramy” - kobiety,
  b. „Zrzucamy kilogramy” - mężczyźni.

  6. Plebiscyt będzie prowadzony w trzech etapach:
  a. zgłoszenia (casting), podczas którego Komisja ekspercka spośród wszystkich zgłaszających się kandydatów wybierze finałowych uczestników akcji (12.03.2018r.);
  b. głosowanie podczas którego finalnie zostanie wybranych dwoje laureatów akcji, po jednym z każdej kategorii (od 16.03.2018r od godz. 12.00 do 26.03.2018 r. do godz. 19:59:59);
  c. odchudzanie dwojga laureatów (od 06.04.2018 r. do dnia 06.05.2018r.).

  7. Organizator powołuje komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora: Paweł Kamiński, Ewa Szmarowska oraz Urszula Turowska.

  8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

  Art. 2
  Warunki udziału w plebiscycie


  1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem, nie mające przeciwskazań zdrowotnych, które zgłoszą się do udziału w akcji „Kuriera Porannego” i uzyskają akceptację Komisji eksperckiej dla swojego zgłoszenia.

  2. Komisja ekspercka, składać się będzie z: lekarza, dietetyka, trenera personalnego oraz przedstawicie-la redakcji Kuriera Porannego. Komisja, kwalifikując kandydatów zgłaszających się do akcji, w swojej ocenie weźmie pod uwagę predyspozycje kandydata (medyczne, fizyczne, interpersonalne) oraz jego wstępną ocenę dokonaną przez komisję. Kandydaci będą wybierani w zależności od stopnia nadwagi lub otyłości, konieczności poprawy nawyków żywieniowych, które mogą odegrać krytyczną rolę w dobro-stanie psychicznym i fizycznym uczestnika. Pod uwagę będą wzięte kryteria zdrowotne i estetyczne. Osoby zakwalifikowane przez Komisję wezmą udział w II etapie akcji - głosowanie.

  3. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  4. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.

  5. Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  6. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem polskich sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
  b. Biorą udział w Plebiscycie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu


  ETAP I: ZGŁOSZENIA (CASTING)

  1. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać jedynie osobiście, w dniu 12.03.2018 r. w godz. 12.00-18.00 w siedzibie redakcji Kuriera Porannego, ul. św. Mikołaja 1 w Białymstoku.

  2. Kandydat zgłaszając się do udziału w Plebiscycie, wypełnia ankietę zgłoszeniową, w której wskazuje m.in.: imię i nazwisko, płeć, wiek, adres, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail, wagę (w kg) i wysokość (w cm), uzasadnienie zgłoszenia do akcji, informacje o stanie zdrowia i prowadzonym trybie życia oraz wszelkie dodatkowe informacje o kandydacie i pozostałe dane wskazane, jako wymagane w treści ankiety. Ankieta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  Kandydat podpisuje również oświadczenie Uczestnika. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

  3. Zgłoszenia kandydatów zostaną zweryfikowane pod kątem ich zgodności z zapisami niniejszego regulaminu oraz muszą zostać zaakceptowane przez komisję ekspercką, o której mowa w Art.2 pkt 2.

  4. W dniu 16.03.2018 r. na stronie internetowej www.poranny.pl zostanie opublikowana lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

  ETAP II: GŁOSOWANIE

  1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 16.03.2018 r. od godz. 12.00 do 26.03.2018 r. do godz. 19:59:59 na następujących warunkach:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Kuriera Porannego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
  ZKK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii „Zrzucamy kilogramy” – kobiety,
  ZKM. po kropce numer wybranego kandydata – głosując na kandydatów z kategorii „Zrzucamy kilogramy” – mężczyźni;
  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
  f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
  h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

  2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów w każdej z dwóch kategorii. Do etapu III: odchudzanie przejdzie po jednej osobie z najwyższą liczbą głosów z każdej z dwóch kategorii.

  3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba, która zdaniem Komisji będzie w stanie osiągnąć lepsze wyniki.

  4. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania w dniu 28.03.2018 r. na stronie internetowej www.poranny.pl oraz na łamach „Kuriera Porannego”, publikując nazwiska dwojga Laureatów (po jednym z każdej kategorii).

  ETAP III: ODCHUDZANIE

  1.Dwoje Laureatów (po jednym z każdej kategorii), którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów od-danych za pośrednictwem sms premium zostanie poddanych miesięcznej kuracji odchudzającej pod okiem profesjonalistów: lekarza, dietetyka i trenera personalnego.

  2.Przed rozpoczęciem kuracji Laureaci będą zobowiązani do podpisania umowy Laureata. Treść umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

  3.Przed rozpoczęciem kuracji Laureaci zobowiązani są do przedstawienia aktualnych wyników badań: Morfologia, Cholesterol całkowity, CDL, HDL, TG, Cukier na czczo, Hemoglobina (HbA1c), Tarczyca T3 i T4, Enzymy: AlAT, AspAT, Bilirubina, Poziom Wit. D Badania przeprowa-dzone są na koszt Organizatora w miejscu przez niego wskazanym. Badania powtarzane będą jeszcze dwukrotnie – w środku kuracji i na jej zakończenie.

  4.W przypadku wyników badań, które nie pozwalają na uczestnictwo w plebiscycie (powyżej lub poniżej normy) Laureat zostaje wykluczony z uczestnictwa w akcji, zaś na jego miejsce wchodzi kolejny uczestnik z danej kategorii, który w II etapie akcji pod względem ilości smsów zajął naj-wyższe po wykluczonym Laureacie miejsce.

  5.Dwoje Laureatów po uzyskaniu pozytywnych wyników badań, rozpocznie miesięczną kurację odchudzającą, która będzie trwała od 06.04.2018 r. do 06.05.2018 r. Warunkiem do uzyskania pakietu kuracji jest zobowiązanie się do odbycia całej kuracji, respektowanie diety ( w tym m.in. stosowanie się do zakazu spożywania alkoholu i suplementacji) oraz poleceń trenerów.

  6.W ramach kuracji Laureaci będą korzystali z:

  a.usług Magic Gym Fitness&Wellness, Al. Tysiąclecia PP. 8B w Białymstoku
  - trener personalny
  - treningi grupowe
  - analiza składu ciała
  - kontrola wagi ciała
  - zabiegi typu: masaż, sauna, rolmasaż;

  b.cateringu pudełkowego z firmy Dietetyczny Kredens na każdy dzień, dostarczanego do Laureatów osobiście na terenie Białegostoku i w promieniu 5 km od granic miasta, od poniedziałku do soboty (w soboty pudełko również na niedzielę);
  c.opieki lekarskiej wraz z pakietem badań świadczonych przez Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnię Pracy Eskulap w Białymstoku.
  7.Laureatom nie przysługuje prawo do żądania zastrzeżenia właściwości kuracji ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za kurację.

  8.Laureaci wyrażają zgodę na monitorowanie swoich postępów w kuracji oraz wykonywanie, pu-blikowanie i rozpowszechnianie opisów oraz swoich wizerunków na łamach prasy Organizato-ra, w tym internetowej, kanałach social media oraz tv. Przebieg kuracji będzie dokumentowany na łamach prasy Organizatora, w tym internetowej, kanałach social media oraz tv. Laureaci zo-bowiązują się do pozostawania do dyspozycji Organizatora celem dokumentowania efektów kuracji. Laureaci wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie ich wizerunków w ra-mach zdjęć porównawczych, przed i po metamorfozie.

  9.Zgoda, o której mowa w pkt 7 ma charakter nieodpłatny.

  10.Organizator zastrzega sobie prawo przerwania kuracji w razie, gdy Laureat nie wykonuje zale-ceń trenerów, opuszcza treningi, nie stosuje się do diety. W takim przypadku Laureat zostaje wykluczony zaś na jego miejsce wchodzi kolejny uczestnik, który w II etapie akcji pod względem ilości smsów zajął najwyższe po wykluczonym Laureacie miejsce.

  11.W razie wykluczenia Laureata lub przerwania kuracji przez Laureata zobowiązany jest on do zwrotu wartości wykorzystanej kuracji według wartości podanej w art. 5 .

  12.Końcowy efekt miesięcznej kuracji określony zostanie na podstawie pomiaru wagi Laureatów przed rozpoczęciem kuracji oraz po jej zakończeniu. W dniu rozpoczęcia odchudzania dwoje Laureatów zostanie zbadanych przez lekarza, zważonych i zmierzonych. Podobne pomiary od-będą się dzień po ostatnim dniu odchudzania. Na podstawie różnicy pomiędzy wagą z dnia 6.04.2018r. a wagą z dnia 7.05.2018r. obliczona będzie wysokość nagród przyznanych przez Organizatora Laureatom odchudzania.

  Art. 4
  Podsumowanie wyników akcji „Zrzucamy kilogramy”


  1. Podsumowanie akcji odbędzie się 9 maja 2018 roku na siłowni Magic Gym Fitness&Wellness.

  Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie


  1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.

  A. Kategoria Zrzucamy kilogramy – kobiety

  1. miejsce
  Laureatka 1 miejsca etapu II: GŁOSOWANIE otrzyma awans do etapu III: ODCHUDZANIE oraz otrzyma następujące nagrody, o których mowa w Art. 3. Etap III: ODCHUDZANIE, pkt. 5:
  • usługi Magic Gym Fitness&Wellness, Al. Tysiąclecia PP. 8B w Białymstoku (trener personalny, treningi grupowe, analiza składu ciała, kontrola wagi ciała, zabiegi typu: masaż, sauna, rollmasaż) o wartości 1712 zł brutto,
  • catering pudełkowy z firmy Dietetyczny Kredens dowożony na terenie Białegostoku o wartości 1250 zł brutto,
  • opiekę lekarską wraz z pakietem badań świadczonych przez Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnię Pracy Eskulap w Białymstoku o wartości 1537,50 zł brutto.


  Dodatkowo, Laureatka 1 miejsca po zakończonym etapie III: ODCHUDZANIE otrzyma:
  • 100 zł brutto za każdy zgubiony podczas miesięcznego etapu odchudzania kilogram,
  • miesięczny karnet open do siłowni Magic Gym Fitness&Wellness o wartości 200 zł brutto,
  • miesięczny catering pudełkowy z firmy Dietetyczny Kredens o wartości 1250 zł brutto.


  2. miejsce
  Laureatka 2 miejsca etapu II: GŁOSOWANIE otrzyma miesięczny karnet open do Magic Gym Fitness&Wellness, Al. Tysiąclecia PP 8B w Białymstoku o wartości 200 zł brutto.

  B. Kategoria Zrzucamy kilogramy – mężczyźni

  1. miejsce
  Laureat 1 miejsca etapu II: GŁOSOWANIE otrzyma awans do etapu III: ODCHUDZANIE oraz otrzyma następujące nagrody, o których mowa w Art. 3. Etap III: ODCHUDZANIE, pkt. 5:
  • usługi Magic Gym Fitness&Wellness, Al. Tysiąclecia PP. 8B w Białymstoku (trener personalny, treningi grupowe, analiza składu ciała, kontrola wagi ciała, zabiegi typu: masaż, sauna, rollmasaż) o wartości 1712 zł brutto,
  • catering pudełkowy z firmy Dietetyczny Kredens dowożony na terenie Białegostoku o wartości 1250 zł brutto,
  • opiekę lekarską wraz z pakietem badań świadczonych przez Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnię Pracy Eskulap w Białymstoku o wartości 1537,50 zł brutto.


  Dodatkowo, Laureat 1 miejsca po zakończonym etapie III: ODCHUDZANIE otrzyma:
  • 100 zł brutto za każdy zgubiony podczas miesięcznego etapu odchudzania kilogram,
  • miesięczny karnet open do siłowni Magic Gym Fitness&Wellness o wartości 200 zł brutto,
  • miesięczny catering pudełkowy z firmy Dietetyczny Kredens o wartości 1250 zł brutto.


  2. miejsce
  Laureat 2 miejsca etapu II: GŁOSOWANIE otrzyma miesięczny karnet open do Magic Gym Fitness&Wellness, Al. Tysiąclecia PP 8B w Białymstoku o wartości 200 zł brutto.

  2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

  3. Po II etapie Plebiscytu nagroda w postaci treningu realizowana będzie na siłowni Magic Gym Fitness&Wellness, Białystok, Al. Tysiąclecia PP 8B, a nagroda w postaci dietetycznego cateringu pudełkowego Dietetyczny Kredens dostarczana będzie na wskazany przez Laureatów adres raz dziennie (na terenie Białegostoku i w promieniu 5 km od granic miasta), od poniedziałku do soboty (w soboty pudełko również na niedzielę). Po III etapie Plebiscytu nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania akcji w siłowni Magic Gym Fitness&Wellness. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach spotkania osobiście, telefonicznie lub mailowo.

  4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018, poz.200 ze zm.). Osoby nagrodzone zobowiązane będą do wpłacenia należnego podatku od nagród na konto Organizatora, w wysokości 10% wartości nagrody.

  5. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

  Art. 6
  Reklamacje


  1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres „Kurier Poranny”, Dział Marketingu, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem „Zrzucamy kilogramy” lub na adres e-mail: ewa.szmarowska@polskapress.pl
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 7
  Ochrona danych osobowych


  1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez Organizatora. Dalszą podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
  3.Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
  4.Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  5.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
  6.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  7.Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może w każdym czasie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu lub stop + adres e-mail. Numer ten lub adres e-mail w ciągu 72 godzin zostanie usunięty odpowiednio z listy numerów lub listy adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody dokonanych przed jej cofnięciem.
  9.Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie.
  10.Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z
  którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe zostaną podane przez Organizatora na stronie www.poranny.pl

  Załączniki

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Poranny.pl poleca

  Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - podróż śladami tradycyjnych smaków!

  Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - podróż śladami tradycyjnych smaków!

  Ceny w Polsce w 2000 r. Nie uwierzycie! Papierosy za 4 zł, benzyna za 3 złote za litr

  Ceny w Polsce w 2000 r. Nie uwierzycie! Papierosy za 4 zł, benzyna za 3 złote za litr

  Decyduj o tym, co może powstać w Twojej okolicy!

  Decyduj o tym, co może powstać w Twojej okolicy!