Zostań Prenumeratorem i wygraj supernagrody!

Zostań Prenumeratorem i wygraj supernagrody!

Kurier Poranny

Zostań Prenumeratorem i wygraj supernagrody!
Zostań Prenumeratorem i wygraj supernagrody!

Nagrodami w konkursie są: telewizor Philips 32'' (1 sztuka), 24 elementowy zestaw sztućców firmy Gerlach (1 sztuka), ciśnieniowy ekspres do kawy marki Zelmer (1 sztuka), perfumy damskie Calvin Klein Contradiction (2 sztuki) i perfumy męskie Calvin Klein Contradiction (2 sztuki), zestaw srebrnej biżuterii W. Kruk (3 sztuki), zestaw 4 filiżanek ze spodeczkami (10 sztuk).

Wykup prenumeratę Kuriera Porannego na styczeń i weź udział w prostym konkursie. Możesz wygrać jedną z 20 nagród.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Zaprenumerować papierowe wydanie Kuriera Porannego na styczeń 2014 roku
Prenumeratę pocztową można zamówić do 19 grudnia, a prenumeratę poranną - do 30 grudnia 2013 roku. O sposobach zamówienia prenumeraty dowiesz się tutaj.

2. Wykonać zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe opublikowane zostanie na łamach styczniowego miesięcznika dla Prenumeratorów "Życie w obrazkach" i polegać będzie na jak najciekawszym dokończeniu zdania: "Kurier Poranny to dla mnie…...."

3.
Wypełnić i wyciąć kupon konkursowy
Kupon konkursowy opublikowany zostanie na łamach styczniowego miesięcznika dla Prenumeratorów "Życie w obrazkach".

4. Kupon konkursowy wraz z wykonanym zadaniem przesłać do redakcji dziennika
Kupon konkursowy i wykonane zadanie powinny być dostarczone pocztą tradycyjną lub osobiście na adres redakcji gazety, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, do 31 stycznia 2014 roku do godziny 17.00, w kopercie, z dopiskiem - Konkurs noworoczny dla Prenumeratorów.

Informacje na temat konkursu pod nr telefonu: 85 74 89 500

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem noworocznego konkursu dla Prenumeratorów Kuriera Porannego jest firma Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1.
2. Konkurs ogłoszony zostaje na łamach Kuriera Porannego 12 grudnia 2013 roku.

ZASADY KONKURSU
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. zaprenumerować papierowe wydanie Kuriera Porannego na styczeń 2014 roku oraz
b. wykonać zadanie konkursowe oraz
c. wypełnić i wyciąć kupon konkursowy oraz
d. kupon konkursowy wraz z wykonanym zadaniem przesłać do redakcji dziennika.

4. Prenumeratę pocztową Kuriera Porannego można zamówić do 19 grudnia, a prenumeratę poranną - do 30 grudnia 2013r.

5. Zadanie konkursowe opublikowane zostanie wraz z kuponem konkursowym na łamach styczniowego miesięcznika dla Prenumeratorów "Życie w obrazkach" i polegać będzie na jak najciekawszym dokończeniu zdania: "Kurier Poranny to dla mnie…...."

6. Kupon konkursowy i wykonane zadanie powinny być dostarczone pocztą tradycyjną lub osobiście na adres redakcji gazety, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, do 31 stycznia 2014 roku do godziny 17.00, w kopercie, z dopiskiem - Konkurs noworoczny dla Prenumeratorów.

7. Osoba, która zostanie laureatem konkursu zobowiązana będzie do okazania dowodu zakupu prenumeraty. Jego brak wykluczać będzie możliwość wydania nagrody.

NAGRODY
8. Nagrodami w konkursie są:
a. Nagroda za I miejsce: telewizor Philips 32'' - 1 sztuka
b. Nagroda za II miejsce: 24 elementowy zestaw sztućców firmy Gerlach - 1 sztuka
c. Nagroda za III miejsce: ciśnieniowy ekspres do kawy marki Zelmer - 1 sztuka
d. Nagroda specjalna: perfumy damskie Calvin Klein Contradiction - 2 sztuki i perfumy męskie Calvin Klein Contradiction - 2 sztuki
e. Nagroda wyróżnienie: zestaw srebrnej biżuterii W. Kruk (zawieszka + kolczyki) - 3 sztuki
f. Nagroda Kuriera Porannego: zestaw 4 filiżanek ze spodeczkami - 10 sztuk

9. Laureat nagrody I miejsca zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody (999 zł brutto), czyli 100 zł brutto.

WYŁANIANIE LAUREATÓW
10. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń konkursowych, komisja złożona z przedstawicieli działu marketingu i dystrybucji, wyłoni 3 najlepsze, które nagrodzi kolejno nagrodą I, II i III miejsca, następnie 4, które nagrodzi nagrodą specjalną, 3, które nagrodzi nagrodą - wyróżnieniem i 10, którym przyzna nagrodę Kuriera Porannego.
11. Wybór komisji jest ostateczny.

OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD
12. Lista laureatów ukaże się w lutowym dodatku dla Prenumeratorów - "Życie w obrazkach".
13. Nagrody należy odbierać w Biurze Obsługi Klienta, ul. św. Mikołaja 1, Białystok, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.30, od dnia opublikowania laureatów na łamach dodatku do 28 lutego 2014 roku. Nagrody I, II i III miejsca należy odbierać osobiście. Nieodebranie nagród I, II i III miejsca w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora, a Laureat traci prawo do nagrody.
14. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
15. Przy odbiorze nagrody należy przedstawić dokument tożsamości oraz dowód zakupu prenumeraty, o którym mowa w punkcie 7. Nagrodę może odebrać również pełnomocnik nagrodzonego, jednak musi przedstawić dokument tożsamości oraz pełnomocnictwo z podpisem nagrodzonego.

DANE OSOBOWE
16. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
17. Uczestnicy konkursu, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Kuriera Porannego", dodatków do tej gazet oraz na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych określonych jako wymagane do przeprowadzenia konkursu, uniemożliwia udział w konkursie.
18. Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 5 w związku z art. 23 ust.4 pkt 1 ustawy, administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe uczestnika mogą być także użyte w celach marketingowych produktów i usług kontrahentów spółki. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w konkursie.
19. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości i zobowiązaniem uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.
21. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.
22. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Biura Obsługi Klienta w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, a także na stronie internetowej www.poranny.pl/prenumerata.
23. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek przesłania lub dostarczenia kuponu konkursowego we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w siedzibie redakcji.
24. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
25. W konkursie nie mogą brać udziału oraz otrzymywać nagród pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych i firm, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Materiały reklamowo-promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Poranny.pl poleca

Wideo