Rozliczamy PIT-36 i PIT-37

Rozliczamy PIT-36 i PIT-37

Maryla Pawlak-Żalikowska mzalikowska@prasapodlaska.pl tel. 085 748 95 52

Kurier Poranny

Aktualizacja:

Kurier Poranny

Rozliczamy PIT-36 i PIT-37
W tym roku formularz PIT-36 ma kilka nowych rubryk, w których wykazujemy zaliczki wpłacone na poczet podatku dochodowego za poszczególne miesiące roku podatkowego
Rozliczamy PIT-36 i PIT-37
Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy - niezależnie od liczby źródeł przychodów - prowadzili np. pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej; uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach; mieli przychody, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek; uzyskali przychody z zagranicy.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie z małżonkiem, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Uwaga na rafyPrzy wypełnianiu zeznania PIT-36 najwięcej problemów sprawia wypełnienie poz. od 249 do 296 (1). Należy w nich wykazać należne zaliczki za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Są to rubryki, które wystąpiły w zeznaniu po raz pierwszy, w związku z tym, że w 2007 roku nie obowiązywała deklaracja PIT-5. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie pozycji dotyczących zaliczek za listopad i grudzień. Mianowicie nie należy w listopadzie wpisywać zaliczki w podwójnej wysokości, tak jak to zostało wpłacone, lecz z rozbiciem na listopad i grudzień.Kolejną kwestią jest wysokość odliczeń od podatku - można odliczyć kwotę do wysokości podatku należnego. Tak więc w zeznaniu i załączniku wpisujemy kwotę przysługującego odliczenia do wysokości podatku należnego.

Jeszcze jedna ważna sprawa: prawo do wspólnego rozliczenia się małżonków nie przysługuje, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub podatku liniowego.

W sytuacji, gdy prowadzona działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych, należy pamiętać o dołączeniu załącznika PIT/B (2).

Inaczej odliczamy 1 procentOsoba rozliczająca się na formularzu PIT-36, ma - podobnie jak w latach poprzednich - prawo do przekazania 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego. Albo nawet konkretnemu podopiecznemu tej organizacji.

Nowością jest, że w tym roku to urząd skarbowy - na wniosek podatnika - przekazuje wyżej wymienioną kwotę na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji. Istotne przy tym jest właściwe podanie numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego owej organizacji.

Przypominamy, że wszelkie dane (od nazw organizacji pożytku publicznego poczynając) znajdziemy na: www.bazy.ngo.pl.Nasz przykładowy podatnik - Jan Nowak - w poz. 314 przekazuje organizacji 45,10 zł (3). To jeden procent kwoty 4516 złotych, którą w pozycji 180 PIT-36 Jan Nowak wykazał jako podatek należny (4).

Dlaczego 45,10, a nie 45,16 zł? Bo przy pozycji 314 wyraźnie mamy wskazówkę - kwota z pozycji 314 nie może przekroczyć 1 proc. kwoty z poz. 180, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Na koniec nie zapomnijmy o podpisaniu zeznania - bez tego nie ma on mocy prawnej.

Rozliczamy PIT-37Ważne


Jednym z warunków odliczenia ulgi na dziecko jest to, że w 2007 roku nie uzyskało ono dochodów powodujących obowiązek zapłaty podatku (w 2007 roku jest to 3015 zł).
Jeżeli na przykład 20-letni student zarobił w wakacje 2007 roku mniej niż 3015 złotych, jego rodzice mogą skorzystać z ulgi (odliczyć sobie od podatku 1145,08 zł).
Natomiast on sam powinien rozliczyć się z dochodów, składając w swoim urzędzie skarbowym PIT-37. Tym bardziej, że będzie to dla niego bardzo korzystne - przy takiej kwocie dostanie zwrot zapłaconych zaliczek.Zeznanie podatkowe PIT-37 przeznaczone jest dla osób rozliczających się z przychodów uzyskanych ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego) oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną.

Przy pomocy tego druku rozliczamy się także z: zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zleceń, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej.

Nie dotyczy to jednak osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Są obowiązane doliczać do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci i obniżają dochody o straty z lat ubiegłych.

Przykładowe odpisy i ulgi

Jan i Anna Kowalscy rozliczają się wspólnie (uwaga: taki fakt trzeba zaznaczyć w poz. 6 PIT-37, a w części B nie możemy zapomnieć o wpisaniu danych swoich i małżonka, pamiętając w trakcie dalszego wypełniania, kogo wpisaliśmy jako "podatnika", a kogo jako "małżonka").

W naszym przykładzie Jan Kowalski w 2007 roku osiągał dochody ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

PIT-37 wypełnia na podstawie otrzymanej od płatnika (pracodawcy) informacji PIT-11. Wykazuje on: przychód z wynagrodzenia za pracę w wysokości 25857,15 zł, koszty uzyskania przychodu - 1302 zł, dochód - 24555,15 zł, zaliczkę na podatek - 1544 zł, przychód z umowy zlecenia - 1500 zł, koszty uzyskania przychodów - 300 zł, dochód - 1200 zł, zaliczkę na podatek - 228 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 4837,87 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1628,99 zł.

Te dane z PIT-11 pan Kowalski wpisuje w części C.1 zeznania PIT-37 oraz rubryki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne (poz. 89) i ubezpieczenie zdrowotne (poz. 104). (1)

Jego żona osiągała w 2007 roku dochody ze stosunku pracy. Dlatego PIT-37 również wypełnia na podstawie informacji z PIT-11, otrzymanego w zakładzie pracy. Są to: przychód z wynagrodzenia za pracę w wysokości 45761,12 zł, koszty uzyskania przychodu w wysokości 1302 zł, dochód - 44459,12 zł, zaliczka na podatek - 3372 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 2888,61 zł.
Na podstawie tych informacji pani Kowalska wypełnia odpowiednio część C.2 zeznania PIT-37 oraz rubryki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne (poz. 90) i ubezpieczenie zdrowotne (poz. 105). (2)

WażneWażne


Podstawą odliczenia ulgi internetowej jest wystawiona faktura VAT.

Darowizny "kościelne" muszą być udokumentowane wpłatą na konto obdarowanego.

Nie można odliczyć od dochodu darowizn przekazanych przez osoby fizyczne na rzecz rad rodziców w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych) na realizowane przez te organy cele oświatowe.

Dokumentów potwierdzających uzyskane dochody oraz poniesione wydatki nie należy dołączać do zeznania, trzeba je jednak przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.Państwo Kowalscy skorzystali z możliwości odliczeń od dochodu. Z tytułu użytkowania Internetu - odjęli 760 zł (wpisuje się tę kwotę w poz. 21 załącznika PIT/O i potem przenosi do zeznania PIT-37, w poz. 93) jako odliczenie od dochodu. (3)

Drugie odliczenie od dochodu to ich wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2005 roku (tzw. prawa nabyte) na budowę domu - 2851,72 zł. Ten wydatek trzeba wykazać w PIT/D (poz. 30 i 32), a następnie przenieść do PIT-37, do poz. 95. (4)

Teraz czas na odliczenia od podatku. Po pierwsze ulga na dziecko - odpis 1145,08 zł. Wykazuje się ją w poz. 35 załącznika PIT/O i w zeznaniu PIT-37, w poz. 106. (5)
Państwo Kowalscy mają także jeszcze prawo do kontynuacji odliczeń wydatków na remont i modernizację mieszkania, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. Z rozliczenia za poprzednie lata pozostała niewykorzystana kwota ulgi w wysokości 251,48 zł. W związku z powyższym podatnik wykazuje tę kwotę w załączniku PIT/D w części C.1, poz. 48,48 i 51. I kwotę odliczenia przenosi do poz. 109 formularza PIT-37. (6)

1 procent raz jeszcze

Chociaż przypominamy o tym ciągle, zrobimy to jeszcze raz. W tym roku dużo prostsze jest przekazanie 1 procenta naszego podatku organizacji pożytku publicznego. W tym bowiem roku to urząd skarbowy - na wniosek podatnika - wysyła tę kwotę (wpisaną przez nas w PIT-37 w części I, w pozycji 126) wskazanej przez nas (w poz. 124 i 125) organizacji. Istotne przy tym jest właściwe podanie numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego owej organizacji. (7)

Przypominamy, że wszelkie dane na ten temat (od nazw organizacji pożytku publicznego poczynając) znajdziemy na: www.bazy.ngo.pl lub: www.is.biaman.pl
Ponadto, jeżeli tego sobie zażyczymy - i napiszemy to w zeznaniu podatkowym w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" (poz. 123 część H PIT-37) - że swoje pieniądze chcemy przekazać konkretnemu podopiecznemu danej organizacji, fiskus tę informację również prześle fundacji czy stowarzyszeniu. (8)

Przypominamy jednak, że to, czy organizacja uwzględni prośbę podatnika, zależy już tylko od niej.

Komentarze (4)

Wszystkie komentarze (4) forum.poranny.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Wideo