Jaką pomoc powinien otrzymać uczeń. Poradnik dla dyrektorów...

Jaką pomoc powinien otrzymać uczeń. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Aktualizacja:

Kurier Poranny

Jaką pomoc powinien otrzymać uczeń. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli
Wyjaśniamy najważniejsze terminy związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Przypominamy też obowiązki, jakie mają względem uczniów szkoły. Formułę pomocy szkoły powinny opracować jak najszybciej.
Jaką pomoc powinien otrzymać uczeń. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Karta indywidualnych potrzeb

Karta zakładana jest dla uczniów posiadających:
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
- także dla ucznia, u którego potrzeba objęcia pomocą została rozpoznana przez nauczyciela
Ideą karty jest zebranie wszystkich zgromadzonych o uczniu informacji i wykorzystanie ich do pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz udzielenia uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne wynikają z: - szczególnych uzdolnień
- niepełnosprawności
- choroby przewlekłej
- niedostosowania społecznego
- zagrożenia niedostosowaniem społecznym
- specyficznych trudności w uczeniu się
- zaburzeń komunikacji językowej
- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
- niepowodzeń edukacyjnych
- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą.
Wymienione potrzeby powinny być identyfikowane przez nauczycieli i wychowawców podczas prowadzenia zajęć.

Zespół ds.
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Taki zespół powinien powołać dyrektor przedszkola bądź szkoły dla ucznia posiadającego:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
- opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu tej opinii
- wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych - niezwłocznie po otrzymaniu informacji.
Żeby udzielić uczniowi skutecznej pomocy, potrzebne jest współdziałanie tych nauczycieli, którzy pozostają z nim w codziennym kontakcie. Którzy go znają, rozumieją jego problemy i obserwują go w różnych szkolnych sytuacjach.
Warto utworzyć zespoły na tyle wcześnie, aby ich ustalenia dotyczące zakresu pomocy, zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi tej pomocy były poprzedzone rzetelną analizą potrzeb.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Program opracowywany jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego. Tworzony jest na podstawie oceny poziomu funkcjonowania uczniów (robi ją zespół) oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Orzeczenie otrzymują uczniowie:
- niepełnosprawni
- niedostosowani społecznie
- zagrożeni niedostosowaniem społecznym
W rozumieniu prawa oświatowego uczeń niepełnosprawny to:
- niewidomy, słabowidzący
- niesłyszący, słabosłyszący
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją (utrata zdolności mowy)
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z upośledzeniem umysłowym
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Uczeń z niepełnosprawnością to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który z uwagi na zaburzenia i odchylenia rozwojowe o zróżnicowanych przyczynach, wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego. Chodzi o organizację warunków technicznych, metod i środków stosowanych w procesie dydaktycznym, kształtowanie relacji społecznych i współpracę z rodziną.

Wyjaśnienie terminów

Specjalne potrzeby edukacyjne - wynikają ze zindywidualizowanego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności. Odnoszą się zarówno do grupy dzieci i młodzieży mających trudności w uczeniu się, jak też uczniów zdolnych. Ich rozpoznanie pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań wychowawczych prowadzący do zaspokojenia potrzeb. A także do stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju intelektualnego i osobowościowego.

Specjalne trudności w uczeniu się - odnoszą się do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi o zróżnicowanym pochodzeniu. Wymagają oni specjalnego zorganizowania procesu edukacji. Grupa ta obejmuje uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym. Do tej grupy zaliczają się także uczniowie niedostosowani społecznie bądź zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania.

Specyficzne trudności w uczeniu się - odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy jednak mają trudności w przyswajaniu wiedzy. Mogą one wynikać z np. dysleksji, czy dysgrafii.

Nowe przepisy, nowe wyzwania przed szkołami

Rozpoczynamy nowy cykl informacyjny w ramach kampanii "Czytam, więc wiem".

Kampania "Czytam, więc wiem", którą prowadzą wspólnie "Kurier Poranny" i "Gazeta Współczesna" to nie tylko promowanie czytania i zdobywania wiedzy. Chcielibyśmy również publikować na łamach teksty użyteczne dla dyrektorów, nauczycieli, jak też rodziców. Tworzyć je będziemy wspólnie ze specjalistami z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Dziś pierwsza publikacja z cyklu, czyli "ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej".

Od początku września do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych weszła nowa podstawa programowa. Oznacza to konieczność opracowania nowej formuły organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przedszkolach, gimnazjach oraz szkołach specjalnych i ośrodkach zmiany te rozpoczęły się już w ubiegłym roku.

- Najważniejsze zadania stojące obecnie przed szkołami to rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych - wyjaśnia Anna Gawryluk, doradca metodyczny w MODM. - Istotne jest też zaspokajanie tych potrzeb - rozwojowych i edukacyjnych - odpowiednio do możliwości psychofizycznych.

Zobowiązuje to szkoły do stopniowego wprowadzania nowego modelu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. - Istotą tego modelu jest indywidualne spojrzenie na każdego ucznia, odkrycie jego zdolności i zainteresowań, a także lepsze rozpoznanie jego problemów, którym nie jest w stanie podołać - tłumaczy Anna Gawryluk. - A co szczególnie znaczące - udzielenie mu w szkole wsparcia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
Jeśli macie inne propozycje tematów, o których chcielibyście przeczytać na naszych łamach, piszcie na adres: wiem@mediaregionalne.pl.

Więcej o akcji na www.poranny.pl/wiem oraz www.wspolczesna.pl/wiem.
Materiały poniżej przygotowała Anna Gawryluk.

(jsz)

W sobotę głośno czytamy

Najbliższa sobota 29 września to ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Jego tradycja sięga 2001 roku, kiedy to ogłosiła go Polska Izba Książki. Wydarzenie ma na celu promowanie wartości, jakie do życia wnoszą książki. Biblioteki i szkoły w całym kraju organizują jego uroczyste obchody. Do czytania znanych i lubianych książek, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych zapraszają często znane osoby - aktorów czy pisarzy. Ten dzień obchodzony będzie także w Białymstoku. Na przykład Zespół Szkół Gastronomicznych obchody organizuje dzień wcześniej, w piątek. O godz. 12.30 wszyscy chętni zbierają się w świetlicy szkolnej i będą czytać IX Księgę "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W przedsięwzięciu wezmą uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Pomysł pochodzi od nauczycielek języka polskiego, a wybór lektury i fragmentu - od uczniów.


Czytaj e-wydanie »

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Poranny.pl poleca

Wideo