UWAGA!
  WYPADEK

  Tragiczniejsze wypadki w Białymstoku

  Rozwiń
  UWAGA!
  Zwiń

  Tragiczniejsze wypadki w Białymstoku

  Do śmiertelnych wypadków w Białymstoku dochodzi rzadko. Przypominamy te najtragiczniejsze

  REGULAMIN PLEBISCYTU SMS "NAJŁADNIEJSZE 2010"

  REGULAMIN PLEBISCYTU SMS "NAJŁADNIEJSZE 2010"

  Zdjęcie autora materiału

  Kurier Poranny

  I. Organizator plebiscytu "Najładniejsze 2010"
  Organizatorem plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 42.977.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok (dalej: Organizator).

  II. Czas trwania plebiscytu
  Plebiscyt ogłoszony zostanie na łamach Kuriera Porannego (dalej: Gazeta) i trwać będzie od piątku, 8 października do środy, 27 października 2010 roku.

  III. Dane osobowe
  Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu "Najładniejsze 2010" przez Organizatora (administrator danych osobowych) w celach marketingowych oraz na przekazywanie tych danych do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9 oraz spółek powiązanych kapitałowo z administratorem danych osobowych. Dane osobowe uczestników plebiscytu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  IV. Warunki uczestnictwa w plebiscycie.
  1. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału i zagłosowania w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany na łamach Gazety lub na witrynie wiadomości SMS (dalej "SMS"), w treści której wpisze podane na łamach Gazety słowo kluczowe. Zgłoszenie, które nie zawiera poprawnie wpisanego słowa kluczowego oraz poprawnego numeru produktu jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
  2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS to 2,44 zł z VAT (w tym 22% VAT). Jego cena jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.
  3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej: ERA, PLUS GSM, Orange, PLAY. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.
  4. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.

  V. Przebieg plebiscytu
  1. Tytuł "Najładniejsza 2010" otrzyma ta kobieta, która w głosowaniu Uczestników SMS-owego plebiscytu otrzyma największą liczbę głosów.
  2. Lista kobiet pretendujących do tytułu "Najładniejsza 2010" została ułożona przez redakcję Kuriera Porannego i po raz pierwszy, wraz z listą kodów przypisanych do każdej z kandydatek zostanie opublikowana w Gazecie 8 października 2010r. Nie ma możliwości zgłoszenia się do plebiscytu w trakcie jego trwania.
  3. Każda z prezentowanych na liście w kolejności alfabetycznej kobiet posiada przypisany do siebie numer. Aby zgłoszenie było prawidłowe należy wpisać w treści SMS-a prefiks: naj.xx, gdzie w miejsce "xx" należy wstawić numer przypisany do wybranej kobiety. SMS należy wysłać na numer 72466.
  4. Użytkownicy w trakcie trwania plebiscytu mają prawo do wysłania dowolnej liczby zgłoszeń na dowolną liczbę kobiet.

  VI. Zasady nagradzania
  Pamiątkowy dyplom oraz tytuł "Najładniejsza 2010" otrzyma ta kandydatka, która zdobędzie największą ilość głosów w postaci nadesłanych wiadomości SMS. W przypadku równej ilości głosów tytuł przypadnie jednocześnie tym paniom, które taką równą ilość głosów otrzymają.

  VII. Ogłoszenie wyników
  Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w piątek, 29 października 2010r. na łamach Kuriera Porannego.

  VIII. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie redakcji Gazety oraz na stronie internetowej www.poranny.pl
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
  3. Zgłaszając udział w plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
  4. Zgłaszając się do plebiscytu "Najładniejsze 2010" Uczestnik zamawia wiadomości SMS-owe o akcjach z wykorzystaniem usług Premium - konkursach, sondażach itp. organizowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z zamówienia wymienionych wyżej wiadomości wysyłając pisemną prośbę na adres Organizatora.
  5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia: udział w plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
  7. Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.
  8. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

  Czytaj także

   Komentarze

   Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Poranny.pl poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama