NASZE
  GALERIE

  Białystok się buduje

  Rozwiń
  Konkurs "Polska-Wschodnia - nowe możliwości" - regulamin

  Konkurs "Polska-Wschodnia - nowe możliwości" - regulamin

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Kurier Poranny

  Konkurs "Polska-Wschodnia - nowe możliwości" - regulamin
  REGULAMIN KONKURSU
  Konkurs "Polska-Wschodnia - nowe możliwości" - regulamin
  Postanowienia ogólne

  § 1
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
  "Polska Wschodnia - nowe możliwości", zwany dalej "Konkursem".

  § 2
  1. Organizatorem Konkursu są Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
  adres: ul.Prosta 51, 00-838 Warszawa,, zarejestrowana pod numerem KRS:0000052204,
  REGON: 930701694, NIP: 897-10-10-229 zwana dalej Organizatorem
  2. Partnerem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie,
  ul. Wspólna 2/4. Partner zapewnia nagrody, o których mowa w paragrafie 7 pkt. 1.


  Cele oraz warunki uczestnictwa w konkursie
  § 3
  1. Celem konkursu jest zainteresowanie czytelników 5 tytułów regionalnych: Dziennika Wschodniego, Echa Dnia, Kuriera Porannego, Nowin Gazety Codziennej i Gazety Olsztyńskiej Programem Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, poszerzenie ich wiedzy na temat projektów realizowanych w ramach Programu oraz zachęcenie do skorzystania z planowanych rezultatów inwestycji.
  2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zwana dalej "Uczestnikiem").
  3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Partnera.

  § 4
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie:
  a) od 15 września 2010 roku do 18 września 2010 roku wysłać Zgłoszenie konkursowe
  (z autorskim hasłem promocyjnym dotyczącym wybranego programu, opisanego w wydaniu 15 września 2010 r.)
  b) od 22 września 2010 roku do 25 września 2010 roku wysłać Zgłoszenie konkursowe
  (z autorskim hasłem promocyjnym dotyczącym wybranego programu, opisanego w wydaniu 22 września 2010 r.)
  c) od 29 września 2010 roku do 2 października 2010 roku wysłać Zgłoszenie konkursowe
  (z autorskim hasłem promocyjnym dotyczącym wybranego programu, opisanego w wydaniu 29 września 2010 r.)
  2. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:
  a) dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email (adres poczty elektronicznej),
  b) hasło promocyjne dotyczące danego projektu PO RPW, opisanego w danej emisji (15.09, 22.09, 29.09.2010 r.)
  3. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: konkurs@poranny.pl
  4. Jeden Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do każdej z trzech edycji.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub serwisu, błędów systemu komputerowego będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.
  6. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na publikację w Kurierze Porannym oraz na stronie www.poranny.pl swojego imienia, nazwiska i miasta zamieszkania w celu poinformowania
  o przyznaniu mu nagrody.


  § 5
  1. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanych haseł.
  2. Poprzez fakt wykonania Zgłoszenia konkursowego Uczestnik gwarantuje, że do Zgłoszenia konkursowego przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.
  3. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do wykorzystania Zgłoszenia konkursowego dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wymyślonego hasła promocyjnego przez Organizatora i Partnera konkursu w celu reklamowym i marketingowym.
  5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zgłoszenia konkursowego, zawierającego wady prawne
  i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


  Nagrody w konkursie
  § 6
  1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
  Nagroda Specjalna dla czytelnika, który prześle najciekawsze hasło promocyjne:
  a) 1 plecak na laptopa
  Nagrody dla czytelników, których hasła promocyjne zostaną wyróżnione:
  b) 5 plecaków turystycznych
  c) 10 polarów
  d) 5 parasoli
  e) 10 teczek na laptopa / dokumenty
  f) 5 koszulek polo
  g) 10 zegarów ściennych
  h) 5 kubków termoizolacyjnych
  i) 5 samochodowych map Polski
  j) 5 kubków

  2. Informacje o przyznaniu nagród w Konkursie zostaną opublikowane w sąsiedztwie artykułów
  w dniach:
  a) 22 września 2010 r. do artykułu z dnia 15 września
  b) 29 września 2010 r. do artykułu z dnia 22 września
  c) 6 października 2010 r. do artykułu z dnia 29 września
  3. Wszystkie nagrody zwane są łącznie "Nagrodami" albo każda z osobna "Nagrodą".
  4. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia i zostali Laureatami nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.


  Zasady przyznawania nagród
  § 7
  1. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa w składzie: Wydawca, Dziennikarz
  i Asystentka Redaktora Naczelnego.
  2. Po upływie czasu nadsyłania Zgłoszeń w Konkursie, Komisja Konkursowa przyzna Nagrody, Uczestnikom, którzy w swoich Zgłoszeniach przesłali hasła promocyjne. Nagrody zostaną przyznane wyróżniającym się hasłom w opinii Komisji.
  3. Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać maksymalnie 3 nagrody - po jednej dla każdej z trzech edycji oraz Nagrodę Specjalną (plecak na laptopa).
  4. Spośród wszystkich nadesłanych poprawnych Zgłoszeń, Komisja Konkursowa przyznana Nagrodę Specjalną uczestnikowi, którego hasło promocyjne uzna za najciekawsze. Zwycięskie hasło wraz z nazwiskiem Laureata zostanie opublikowane 6 października 2010 r.
  5. O rodzaju przyznanej nagrody decyduje Komisja Konkursowa.
  6. Decyzja Jury o wyłonieniu Laureata jest ostateczna, chyba że Jury uzyska wiarygodną informację, że treść wybranych Zadań Konkursowych narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli taki Laureat został wybrany, Jury może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
  7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może żądać zwrotu nagrody rzeczowej.
  8. Decyzja Jury w zakresie oceny zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca.
  9. Organizator Konkursu oraz Jury ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zgłoszeń konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu Konkursu.
  10. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 4, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do Nagrody kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej. Ewentualna weryfikacja prawa do Nagrody Uczestników rezerwowych będzie prowadzona według kolejności umieszczenia Uczestników na liście wyników obrad Jury i zgodnie z procedurą określoną
  w poniższych punktach.
  11. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie prowadzona zgodnie z procedurą określoną powyżej. Jeżeli żaden z Uczestników z listy nie spełni warunków przyznania Nagród niniejszego paragrafu i tym samym nie uzyska prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  12. Procedura weryfikacyjna rozpocznie się w dniu 15 września 2010 roku, a zakończy najpóźniej
  w dniu 4 października 2010 roku.
  13. Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
  - nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu; lub
  - z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
  - odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody
  14. Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody, zwany jest Laureatem.


  Wydawanie nagród
  § 8
  1. Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator.
  2. Organizator powiadomi Laureatów o terminie i sposobie odbioru Nagród.
  3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom do dnia 30 listopada 2010 roku.
  4. Nieodebranie Nagród jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.


  Ochrona danych osobowych
  § 9
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) jest Organizator.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, o których mowa w par. 9 pkt 2, będą pobierane
  i wykorzystane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konkursie.
  4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym paragrafie i w ramach niniejszego Konkursu.
  5. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


  Postanowienia końcowe
  § 10
  1. Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przed Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
  2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem www.poranny.pl/konkurs_wschod
  4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem www.poranny.pl/konkurs_wschod
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
  w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Promocji jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
  9. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.


  Czytaj także

   Komentarze

   Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Poranny.pl poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama