UWAGA!
  WYPADEK

  Tragiczniejsze wypadki w Białymstoku

  Rozwiń
  UWAGA!
  Zwiń

  Tragiczniejsze wypadki w Białymstoku

  Do śmiertelnych wypadków w Białymstoku dochodzi rzadko. Przypominamy te najtragiczniejsze

  Regulamin loterii promocyjnej "Wyczytaj sobie dom"

  Regulamin loterii promocyjnej "Wyczytaj sobie dom"

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Kurier Poranny


  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Nazwa loterii promocyjnej
  Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" będzie prowadzona pod nazwą "Wyczytaj sobie dom".

  2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
  Organizatorem loterii zwanym dalej "Organizatorem" jest firma Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 42.977.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok

  3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
  Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku.

  4. Zasięg loterii promocyjnej
  Loteria będzie odbywała się na terenie województwa podlaskiego.

  5. Czas trwania loterii promocyjnej
  Loteria zaczyna się 23.04.2010 roku a kończy w dniu 29.07.2011 roku.

  6. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybuowania kuponów loteryjnych.
  Kupony konkursowe publikowane będą codziennie od poniedziałku do soboty w wydaniach "Kuriera Porannego" od dnia 23.04.2010 r. do dnia 8.12.2010 r., z wyjątkiem dni 1 maja, 3 maja, 3 czerwca 2010 r., 1 listopada 2010, 11 listopada 2010 (w sumie 192 dni wydawnicze).


  DANE OSOBOWE
  7. Uczestnicy loterii, poprzez podpisanie oświadczenia wyrażają zgodę na wykorzystanie
  i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez organizatora w celach marketingowych, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Kuriera Porannego" i na stronach internetowych serwisów www.poranny.pl, www.poranny.pl/loteria . Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  UCZESTNICY LOTERII
  8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu), która spełni warunki regulaminu.

  9. Nagród w loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora, firmy YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych i firm, będących współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

  10. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

  PRZEBIEG LOTERII

  11. Codziennie od piątku, 23 kwietnia 2010 roku do środy, 8 grudnia 2010 roku na łamach "Kuriera Porannego" będą publikowane kupony. Każdy kupon będzie numerowany od 1 do 192, będzie też oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia

  12. Aby wziąć udział w loterii należy:
  a) Wyciąć kupony loteryjne publikowane w "Kurierze Porannym". Kupony loteryjne publikowane będą od poniedziałku do soboty w terminie od dnia 23.04.2010 r. do dnia 08.12.2010 r. Zebrać z nich zestaw minimum 12 kolejnych, następujących po sobie kuponów. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: piątek 23.04.2010 - kupon nr 1; sobota 24.04.2010 - kupon nr 2; poniedziałek 26.04.2010 - kupon nr 3, wtorek 27.04.2010 - kupon nr 4, środa - 28.04.2010 - kupon nr 5; czwartek 29.04.2010 - kupon nr 6, piątek 30.04.2010 - kupon nr 7, wtorek 04.05.2010 - kupon nr 8, środa 05.05.2010 - kupon nr 9, czwartek 06.05.2010 - kupon nr 10, piątek 07.05.2010 - kupon nr 11, sobota 08.05.2010 - kupon nr 12 lub kupony z innych dwunastu kolejnych wydań.

  b) Przesłać lub dostarczyć komplet 12 kuponów loteryjnych najpóźniej do dnia 17.12.2010 r., (termin dotarcia zgłoszenia do Biura Loterii) na adres:
  - Kurier Poranny
  ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
  z dopiskiem "Wyczytaj sobie dom".
  Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

  13. W każdą sobotę, oprócz kuponu loteryjnego, publikowany będzie dodatkowy kupon, tzw. JOKER. Kupon "JOKER" może być użyty w danym zestawie tylko raz, czyli może zastąpić tylko 1 brakujący kupon loteryjny. Dodatkowym warunkiem jest wpisanie na kuponie "JOKER" numeru brakującego kuponu loteryjnego w zestawie.

  14. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

  15. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia jeden przesłany komplet, złożony z 12 kolejnych oryginalnych kuponów (z zastrzeżeniem pkt 13 regulaminu).

  16. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie 16 pełnych zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów kuponów.
  17. Każdy zestaw kuponów powinien być przesłany w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku zestawów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

  PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
  18. Prawidłowe zgłoszenie do losowania stanowi zestaw 12 kolejnych, oryginalnych, (warunek ten nie dotyczy pkt. 13 regulaminu) kuponów.
  19. Przynajmniej jeden kupon w zestawie powinien zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania), adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres zameldowania) oraz podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 8 i pkt. 9 regulaminu). Podanie informacji o numerze telefonu oraz adresu e-mailowego nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu.
  20. Dodatkowo, gdy w zestawie pojawia się kupon JOKER musi być on uzupełniony o numer kuponu brakującego w zestawie.
  21. Kupony loteryjne powinny być dostarczone lub przesłane w białej zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "Wyczytaj sobie dom". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne dodatkowe poza znaczkami pocztowymi, naklejki czy rysunki.

  22. Kupony loteryjne zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii, lub nie zawierające podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i/lub oświadczeniem o braku przesłanek do wyłączenia z loterii nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody.

  NAGRODY:
  23. Wykaz nagród:
  Nagroda główna: w postaci nieruchomości położonej w Sochoniach, gminie Wasilków, powiecie białostockim, nr 242/15, KW BI1/17.12/534/2009 o powierzchni 1142 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w konstrukcji murowanej, wolnostojący, z poddaszem użytkowym i garażem, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej domu 120,20 m2 i powierzchni użytkowej garażu 17,40 m2 wraz z przyłączami do mediów (woda, kanalizacja, prąd).
  Na parterze znajdują się: kuchnia, pokój dzienny z jadalnią, łazienka, garderoba oraz garaż z kotłownią. Na poddaszu są trzy pokoje i łazienka.
  Wykończenie wewnętrzne: ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, wykończenie podłóg - mozaika/panele, terakota, ściany szpachlowane i malowane lub tapetowane.
  Wykończenie zewnętrzne: Tynk zewnętrzny, cokół wykończony tynkiem mozaikowum wodoodpornym lub oblicowany płytkami, dach w kolorze brązowym lub ceglastym.
  Wyposażenie w instalacje: wewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
  Wartość nagrody głównej brutto (z VAT), wynosi 674 969,25 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia pięć groszy).

  Nagrody dodatkowe:
  a) Trzy telewizory TV LG 32LH3000 o łącznej wartości 5 700 zł brutto - wartość jednej nagrody 1900 zł brutto;
  b) Trzy kina domowe SONY DAVDZ680 o łącznej wartości 5 100 zł brutto - wartość jednej nagrody 1 700 zł brutto;
  c) Trzy laptopy ACER EME725-423 o łącznej wartości 4 380 zł brutto - wartość jednej nagrody 1 460 zł brutto;
  d) Trzy zmywarki WHIRLPOOL ADP550X o łącznej wartości 3 750 zł brutto - wartość jednej nagrody 1 250 zł brutto;
  e) Trzy lodówki SAMSUNG RL24FCSW o łącznej wartości 3 660 zł brutto - wartość jednej nagrody 1 220 zł brutto;
  f) Trzy pralki INDESIT IWC6105EU o łącznej wartości 3 150 zł brutto - wartość jednej nagrody 1 050 zł brutto;
  g) Trzy nawigacja samochodowe MAXCOM 501 EU o łącznej 2 190 wartości zł brutto - wartość jednej nagrody 730 zł brutto;
  f) Trzy wieże SHARP XLDH 10 o łącznej wartości 1 440 zł brutto - wartość jednej nagrody 480 zł brutto.

  Wartość puli nagród wynosi 704 339,25 zł brutto (słownie: siedemset cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy).

  PRZYZNAWANIE NAGRÓD
  24. Przyznawanie nagród odbędzie się w drodze publicznych losowań

  25. Pierwsze, drugie i trzecie losowanie nagród dodatkowych odbędzie się w dniach 25.06.2010r. o godzinie 12.00, 20.08.2010r. o godzinie 12.00. i 15.10.2010r. o godzinie 12.00, w redakcji Kuriera Porannego w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1. Losowanie nagrody głównej nastąpi 21.12.2010r., o godzinie 12.00 w redakcji Kuriera Porannego w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1.00. Losowania odbywać się będą pod nadzorem wewnętrznej komisji nadzoru.
  Pierwsze losowanie nagród dodatkowych
  W pierwszym losowaniu nagród dodatkowych wezmą udział te zgłoszenia, które zostały dostarczone lub przesłane do Biura Loterii do dnia 23.06.2010 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura Loterii) do godziny 15.30.
  Podczas publicznego losowania rozlosowanych zostanie 8 nagród dodatkowych: telewizor LG, kino domowe SONY, laptop ACER, zmywarka WHIRLPOOL, lodówka SAMSUNG, pralka INDESIT, nawigacja samochodowa MAXCOM, wieża SHARP
  Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 12, 14, 15, 16 i 17 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona (i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach nagród), a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
  Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w kolejnych trzech losowaniach (z wyłączeniem odrzuconych ze względu na niespełnienie pkt 12, 14, 15 i/lub 16, 17 regulaminu). Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.
  Drugie losowanie nagród dodatkowych
  W drugim losowaniu nagród dodatkowych wezmą udział wszystkie zgłoszenia, które zostały dostarczone do Biura Loterii do dnia 18.08.2010 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura Loterii) do godziny 15.30
  Podczas publicznego losowania rozlosowanych zostanie 8 nagród dodatkowych: telewizor LG, kino domowe SONY, laptop ACER, zmywarka WHIRLPOOL, lodówka SAMSUNG, pralka INDESIT, nawigacja samochodowa MAXCOM, wieża SHARP
  Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 12, 14, 15, 16 i 17 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona (i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach nagród), a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
  Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w kolejnych dwóch losowaniach (z wyłączeniem odrzuconych ze względu na niespełnienie pkt 12, 14, 15 i/lub 16, 17 regulaminu). Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.
  Trzecie losowanie nagród dodatkowych
  W trzecim losowaniu nagród dodatkowych wezmą udział wszystkie zgłoszenia, które zostały dostarczone do Biura Loterii do dnia 13.10.2010 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura Loterii) do godziny 15.30
  Podczas publicznego losowania rozlosowanych zostanie 8 nagród dodatkowych: telewizor LG, kino domowe SONY, laptop ACER, zmywarka WHIRLPOOL, lodówka SAMSUNG, pralka INDESIT, nawigacja samochodowa MAXCOM, wieża SHARP
  Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 12, 14, 15, 16 i 17 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona (i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach nagród), a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
  Po trzecim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w losowaniu nagrody głównej (z wyłączeniem odrzuconych ze względu na niespełnienie pkt 12, 14, 15 i/lub 16, 17 regulaminu). Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.
  Losowanie nagrody głównej
  Termin zgłoszeń do losowania nagrody głównej
  W publicznym losowaniu wezmą udział zgłoszenia, które zostały dostarczone do Biura Loterii do dnia 17.12.2010 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura Loterii) do godz. 15:30. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w redakcji Kuriera Porannego, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
  Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 12, 14, 15, 16 i 17 regulaminu. Jeżeli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

  OGŁASZANIE WYNIKÓW
  26. Lista laureatów opublikowana będzie w "Kurierze Porannym" oraz na stronach serwisów internetowych www.poranny.pl oraz www.poranny.pl/dom w następujących terminach:
  Po pierwszym losowaniu: 26.06.2010
  Po drugim losowaniu: 21.08.2010
  Po trzecim losowaniu: 16.10.2010
  Po losowaniu nagrody głównej: 22.12.2010.

  ODBIÓR NAGRÓD
  27. Nagrodę (z wyłączeniem nagrody głównej) laureat może odebrać w Biurze Loterii
  w Białymstoku w przeciągu 7 dni od momentu opublikowania listy laureatów na łamach Kuriera Porannego i portalu: www.poranny.pl. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie pozostanie ona własnością Organizatora.
  28. O terminie przeniesienia posiadania nieruchomości, a więc przed jej odbiorem (tj. przed odbiorem domu w obecności Laureata stwierdzonym protokołem) Organizator powiadomi Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji. Laureat nagrody głównej przed jej odbiorem zobowiązany jest do wpłaty na konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody, tj. 67 497 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).
  Z chwilą odbioru nagrody głównej, (tj. przed odbiorem domu w obecności Laureata stwierdzonym protokołem), Laureat ponosić będzie odpowiedzialność za przedmiot nagrody głównej, a także koszty związane z eksploatacją lokalu, w szczególności koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wywozu nieczystości, energii elektrycznej kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.
  Przeniesienie własności głównej nastąpi w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora najpóźniej do 30.06.2011 r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym wysłanym na podany przez laureata adres do korespondencji co najmniej 14 dni przed tym terminem na wskazany przez laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii ponawia wezwanie.
  29. Nieodebranie nagrody głównej, nieprzystąpienie przez laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, niewpłacenie podatku od nagrody, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.

  30. Wszelkie koszty związane z przekazaniem nagrody głównej w tym: koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponosi Laureat.


  31. Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody wygranej przez Zwycięzcę loterii (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
  32. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).

  NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
  33. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  34. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wydania nagrody.

  35. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej doręczone na adres: Biuro Loterii, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Wyczytaj sobie dom - reklamacja". Reklamacje doręczone po upływie terminu wskazanego w pkt. 34 nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
  Nadanie listu zawierającego reklamację w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. w placówce Poczty Polskiej, w terminie wskazanym w pkt. 34 jest równoznaczne z zachowaniem terminu doręczenia zgłoszenia reklamacji.

  36. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii.

  PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
  37. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne, tj. od daty wydania nagrody.

  38. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt 34, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa, w pkt 37, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez organizatora odpowiedzi na reklamację.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  39. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Izbę Celną.

  40. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w Biurze Loterii "Kuriera Porannego" w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1 a także na stronach internetowych www.poranny.pl i www.poranny.pl/loteria.
  Biuro Loterii czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:30.

  41. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

  42. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. "Prawo pocztowe" (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.01,2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  43. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Załączniki (1)

  Czytaj także

   Komentarze

   Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Poranny.pl poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama