Jesteś tu: Strona główna Gospodarka Artykuł

Jak nie zrobić błędów w PIT-ach

Dodano: 6 marca 2008, 10:23 Autor:

Miał być zwrot podatku, a jest wezwanie do urzędu skarbowego? Nikt tego nie lubi. Powodem jest często prosty błąd w zeznaniu podatkowym.

Jaki? Przedstawiamy listę tych, które popełniamy najczęściej.

Zeznanie bez podpisu, to nie jest zeznanie

PIT to dokument, który musi być podpisany. Bez tego jest nieważny. Rozliczając się za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37, podpisujemy się w rubryce 315 (PIT-36) lub w rubryce 127 (PIT-37). Jeśli zaś zamierzamy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, to w formularzu PIT-36 ten małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza, podpisuje się w rubryce 315. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza, podpisuje się w rubryce 316. W przypadku formularza PIT-37 będą to kolejno rubryki: 127 i 128.

Swój NIP, nie pracodawcy

W każdym formularzu PIT ten problem dotyczy rubryk z numerami 1 i 2. Często zamiast wpisać tam NIP swój lub małżonka wpisujemy tam Numer Identyfikacji Podatkowej swojego pracodawcy. Bierze się to zapewne z tego, że np. w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę, w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie nasz.

Prawidłowo wypełniony przez nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce 1 nasz NIP, a w rubryce 2 - NIP naszego małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie z nim).

Dane muszą być aktualne

Wiele osób, wymieniając dowód, zawierając związek małżeński i zmieniając przy tym nazwisko czy adres zameldowania lub zamieszkania, zapomina poinformować o tym swój urząd skarbowy. W wyniku tego urząd, opierając się na posiadanych przez siebie nieaktualnych informacjach, stwierdza niezgodność tych danych z zawartymi przez podatnika w złożonym właśnie formularzu.

Żeby tego uniknąć, każdą zmianę danych osobowych powinniśmy zgłosić, wypełniając formularz NIP-3 (uwaga - dotyczy to osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub NIP-1 (uwaga - dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Kto po kim?

Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej przez nich na jego początku.

Osoba, która wpisana jest w rubryce B1 formularza jest "podatnikiem”, a osoba wpisana w rubryce B2 jego "małżonkiem”. Zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać kolejne części formularza. "Podatnik” np. wpisuje swoje dochody lub straty w części C1, zaś jego "małżonek” w części C2, itd.
W formularzu PIT-36 ten małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza, podpisuje się w rubryce 315. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza, podpisuje się w rubryce 316. W przypadku formularza PIT-37 będą to kolejno rubryki: 127 i 128.

Skala podatkowa PIT 2007 r.

dochód do 43 405 zł - 19% minus kwota zmniejszająca podatek (572 zł 54 gr);

od 43 405 zł do 85 528 zł - 7 674 zł 41 gr plus 30% nadwyżki ponad 43 405 zł;

od 85 528 zł - 20 311 zł 31 gr plus 40% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Bardzo ważny krzyżyk

Pytanie o cel złożenia zeznania w obu formularzach: PIT-36 i PIT-37, zostało umieszczone prawie na samym początku zeznania. Często zapominamy o tej rubryce, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk.

Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie, powinny zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania”.

Ci z nas, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni możliwie jak najszybciej złożyć korektę zeznania. W takim właśnie przypadku należy zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania”.

Uwaga: składając korektę zeznania musimy wypełnić cały formularz od początku, a nie tylko błędnie wypełnione uprzednio pozycje. Do korekty zeznania należy dołączyć również pisemne wyjaśnienie zawierające uzasadnienie przyczyn korekty.

Nie ma odliczeń bez załączników

Jeżeli korzystamy z odliczeń, należy razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w zeznaniu, jakie załączniki składamy. Informacje te należy wpisać w części O (PIT-36) lub w części H (PIT-37). Najczęściej albo zapominamy o tych rubrykach, albo wypełniamy je niepoprawnie.

Jeżeli do zeznania PIT-37 składamy załącznik PIT/D, to należy w rubryce 117 wpisać cyfrę "1”, a nie postawić krzyżyk, ponieważ informacja dotyczy liczby złożonych załączników, a nie samego faktu ich złożenia.

Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i dołączamy PIT/D, to powinniśmy także zaznaczyć, kto go dołącza.

Nie zapominaj o mężu/żonie

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem i korzystając z odliczeń, często zapominamy wpisać w załącznikach, w których wykazują odliczenia, dane swojego małżonka. Jeżeli w częściach B.1 i B.2 formularza PIT-36 i PIT-37 wpisaliśmy dane nasze i małżonka, to samo musimy zrobić np. w częściach A.1 i A.2. formularza PIT/D.

Nieuwaga przy przenoszeniu danych

Częstym błędem wynikającym z braku staranności jest nieprawidłowe przeniesienie kwot z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A. Podatnicy wpisują do zeznania inne kwoty, niż mają wpisane w ww. informacjach, a te otrzymuje również urząd skarbowy. Przy porównaniu wychodzą różnice i urząd musi wzywać podatnika w celu wyjaśnienia rozbieżności.

Błędy rachunkowe

Warto kilkakrotnie sprawdzić, czy w wypełnionych formularzach nie popełniliśmy prostych błędów rachunkowych. Niestety, zdarzają się one dość często.
Najczęściej, mając dochody z kilku źródeł i sumując potem kwoty z informacji PIT-11 lub PIT-40A/11A, błędnie wyliczamy dochód, podatek, kwotę do zapłaty czy kwotę zwrotu. Żeby mieć pewność, że dobrze wszystko policzyliśmy, powinniśmy kilka razy dokładnie przeanalizować wpisane kwoty. Można też dwa razy wypełnić ten sam PIT, nie sugerując się wcześniejszymi wyliczeniami i porównać, czy kwoty są takie same.

Pułapki zaokrągleń

Należy dokładnie czytać opisy do poszczególnych pozycji zawarte w zeznaniu oraz objaśnienia do wypełniania zeznań. Wynika z nich, że zarówno podstawę obliczenia podatku, jak i sam podatek należny za-okrągla się do pełnego złotego (kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Sumy odliczeń wyższe niż obliczony podatek

Sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O i odliczane w zeznaniu od podatku często przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Przy wypełnianiu zeznania należy zwracać uwagę na opisy rubryk, które znajdują się obok, na tym samym poziomie. Opis rubryk 106 i 107 formularza PIT-37 (w które wpisuje się kwoty odliczeń przeniesione z PIT/O) przypomina, że odliczenia od podatku nie mogą przekraczać kwoty podatku pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Bezprawnie razem

Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności czy też nie). Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zgłoszono zawieszenie działalności.
Nie jest również możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociażby u jednego z nich dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym.

Uwaga na nową skalę

W 2007 roku skala podatkowa uległa zmianie i dlatego błędów z tym związanych może być w tym roku więcej. Należy pamiętać o kwocie wolnej od podatku! Błąd związany jest z pozycją 101 PIT-37 oraz pozycją 165 PIT-36.

Odliczamy ulgi i darowizny

Rozliczając się za 2007 rok, nadal będzie można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika - osobę niepełnosprawną. Z ulgi tej też może skorzystać podatnik, na którego utrzymaniu jest taka osoba.

PIT/O

PIT/O

Ulga na cele rehabilitacyjne

Katalog tych wydatków zawarto w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre z wydatków na cele rehabilitacyjne mają ograniczenia kwotowe, np.

2280 zł - tej kwoty nie mogą przekroczyć odliczenia z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych; utrzymania psa przewodnika; używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną do dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

9120 zł - tej kwoty nie mogą przekroczyć dochody osób niepełnosprawnych w 2007 roku, jeżeli z ulgi rehabilitacyjnej chcą skorzystać podatnicy, którzy mają owe osoby na utrzymaniu. W ramach powyższej ulgi można także odliczyć wydatki poniesione na leki. Identycznie jak w 2006 roku odliczyć od dochodu można wydatki na leki, stanowiące różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunek niezbędny - to lekarz specjalista musi stwierdzić, że owe leki osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo. W tym przypadku nie jest określona maksymalna kwota, której nie mogą przekroczyć odliczenia. Te odliczenia wpisujemy w pozycji 17/18 PIT/O.

PIT/O

PIT/O

Krwiodawcy i internauci

Od dochodu osiągniętego w 2007 roku można także odliczyć darowizny na cele krwiodawstwa przekazane przez honorowych dawców krwi, kultu religijnego i na rzecz organizacji realizujących zadania w sferze pożytku publicznego (nawet jeśli nie mają statusu organizacji pożytku publicznego). Te darowizny wpisujemy w poz. 13/14 PIT/O. I nie mogą one przekroczyć 6 proc. naszego dochodu.

Natomiast darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych nie mają ograniczeń - podlegają odliczeniu w pełnej wysokości. Wpisujemy je w poz. 15/16 PIT/O. Jeśli chcemy, odliczamy także (poz. 21/22 PIT/O) wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu lub budynku będącym miejscem naszego zamieszkania - maksymalnie 760 zł.

Odliczenia na dzieci

Podatnicy składający zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2007 rok mogą pomniejszyć należny podatek dochodowy o kwotę 1145,08 zł z tytułu wychowania dzieci własnych i przysposobionych (poz. 35/36 PIT/O).

Ulga przysługuje na każde dziecko małoletnie, bez względu na wiek - jeśli dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny - lub uczące się (do ukończenia 25. roku życia). Warunek - w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem tych wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów nie- powodujących obowiązku zapłaty podatku (w 2007 roku - 3015 zł).

PIT/D

PIT/D

Mieszkaniowe - na PIT/D

Na tym załączniku wpisujemy odsetki od kredytów mieszkaniowych w ramach tzw. praw nabytych - umowa kredytowa z bankiem była zawarta przed 31 grudnia 2006 roku. A samo odliczanie w praktyce jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji. Można odpisywać od dochodu spłacane odsetki od kredytu do końca 2027 roku. Nie możemy już skorzystać z ulg mieszkaniowych - w przypadku nabytego prawa do "dużej budowlanej” i "remontowej” można odpisywać to, czego w poprzednich latach nie zdołaliśmy odliczyć, bo np. zabrakło podatku.

PIT/D

PIT/D

Przykład wypełnienia załączników

Jan i Anna Kowalscy w 2007 roku osiągali dochody ze stosunku pracy. Wypełniają więc PIT-37. Pan Jan poniósł też wydatki z tytułu użytkowania Internetu w mieszkaniu/budynku będącym jego miejscem zamieszkania. Koszty te wyniosły 1000 zł, ale w pozycji 21 PIT/O podatnik może wykazać tylko 760 zł wydatków (1).

I tę kwotę podlegającą odliczeniu od dochodu przenosi do zeznania PIT-37 (poz. 93). Państwo Kowalscy mają na utrzymaniu dziecko. Mogą skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci w wysokości 1145,08 zł. Kwotę tę należy wykazać w poz. 35 załącznika PIT/O i w zeznaniu PIT-37, w poz. 106 (2).

PIT/B

PIT/B

Ponadto państwo Kowalscy spłacali odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2005 roku na budowę domu - w roku 2007 była to kwota 2851,72 zł (3). Wydatki te wpisali w PIT/D w poz. 30 i 32, a następnie przenoszą do zeznania PIT-37, poz. 95.

Pan Jan i pani Anna mają także możliwość kontynuacji odliczeń wydatków na remont i modernizację mieszkania, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. Z tamtych rozliczeń została im niewykorzystana kwota ulgi w wysokości 251,48 zł. W związku z powyższym podatnik wypełnia załącznik PIT/D, w którym wykazuje przysługujące mu odliczenia. W części C.1, poz. 48, 49 i 51 (4) wykazuje kwotę ulgi - 251,48 zł. I przenosi ją do poz. 109 (PIT-37).

PIT/B

PIT/B

Załącznik PIT/B

Tu zawarta jest informacja o rodzaju i miejscach prowadzonej działalności gospodarczej. Wpisujemy tu wartość przychodów z tejże działalności i koszty ich uzyskania (5). Jeżeli składamy więcej niż jeden PIT/B (bo mamy tyle firm), to część D (sumującą przychody i dochody) wypełniamy tylko na jednym załączniku. Te wartości przenosi się do formularza zeznania PIT-36 (6).

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
poranny24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 0 800 127 048

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 7119394

Serwisy tematyczne

Serwisy społecznościowe

poranny.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.poranny.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.